مقاله بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر بهره وری کل عوامل تولید شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی و آشامیدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر بهره وری کل عوامل تولید شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی و آشامیدنی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاکمیت شرکتی درونی
مقاله بهره وری کل عوامل تولید
مقاله انضباط بازار بیرونی
مقاله بازار بورس اوراق بهادار تهران
مقاله صنعت مواد غذایی و آشامیدنی
مقاله پانل دیتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهربانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر یداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله آن است که با استفاده از آمار و اطلاعات شرکتهای منتخب صنعت مواد غذایی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۰ به بررسی اثر شاخص های حاکمیت شرکتی و ارتباط بین حاکمیت شرکتی درونی و انضباط بازار بیرونی بر بهره وری کل عوامل تولید بپردازد. روش شناسی تحقیق عبارت است از تحلیلی-استنتاجی با استفاده از آمارهای منتشر شده توسط سازمان و شرکت بورس اوراق بهادار، سایت کدال وابسته به بازار بورس و دو نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین، به کمک روشهای اقتصادسنجی. نتایج این بررسی حاکی از آن است که از ۵ شاخص حاکمیت شرکتی معرفی شده شاخص های شفافیت و رعایت حقوق سهامداران بر بهره وری کل عوامل تولید این صنعت تاثیر گذار می باشند. همچنین بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی درونی، انضباط بازار بیرونی و بهره وری کل عوامل تولید بیانگر این واقعیت است که شاخص های حاکمیت شرکتی درونی بر این مهم تاثیر گذار می باشند. بعلاوه هر دو شاخص معرفی شده برای انضباط بازار بیرونی که یکی به بررسی میزان رقابت بین شرکتهای موجود در صنعت و دیگری به وضعیت کنترل شرکتها می پردازند هردو بر بهره وری کل عوامل تولید صنعت هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیر مستقیم از طریق بهبود شاخص های حاکمیت شرکتی درونی موثر هستند.