مقاله بررسی اثر جهش زایی عصاره متانولی گیاه گل گاوزبان (Echium amuenum) با تست ایمز (Ames bioassay) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر جهش زایی عصاره متانولی گیاه گل گاوزبان (Echium amuenum) با تست ایمز (Ames bioassay)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهش زایی
مقاله تست ایمز (Ames test)
مقاله گل گاوزبان(Echium amuenum)
مقاله سالمونلا تیفی موریوم TA100

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی پور فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: سیاهپوش امیر
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده شیخ احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: گیاه گل گاوزبان (Echium amuenum) دارای آلکالوئیدهای پیرولیزیدین با اثرات شناخته شده سمیت کبدی و موتاژنیسیته می باشد. بر همین اساس در این تحقیق اثرات جهش زایی احتمالی عصاره متانولی سر شاخه های گلدار آن، با استفاده از تست ایمز بررسی شد.
مواد و روش ها: عصاره گیری با روش خیساندن در متانول به مدت ۴۸ ساعت انجام شد. عصاره گیاه از نظر آلودگی به آفلاتوکسین B1 و حضور اسیدآمینه هیستیدین به روش TLC مورد ارزیابی قرار گرفت.(minimum inhibitory concentration) MIC کمترین غلظت مهار رشد میکروبی) با روش رقت لوله ای تعیین شد. برای بررسی اثرات جهش زایی، از آزمون ایمز با استفاده از سویه سالمونلا تیفی موریم TA100، استفاده شد. ژنوتیپ سویه با استفاده از فاکتورهای عدم سنتز هیستیدین، حضور فاکتورR ، موتاسیون rfa و موتاسیون uvrB تائید شد. در این تحقیق از ۴ غلظت ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۰٫۷۵ و ۱ میلی گرم بر میلی لیتر (غلظت های کمتر از MIC 0.1گل گاوزبان) کنترل مثبت (سدیم آزید) و کنترل منفی (متانول) در حضور و عدم حضور آنزیم های کبدی استفاده شد.
یافته ها: در ۴ غلظت بررسی، تغییر معنی داری در کلنی برگشتی نسبت به کنترل منفی مشاهده نشد. همچنین در حضور آنزیم های کبدی، تغییر معنی داری در تعداد کلنی ها مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، به نظر می رسد که این گیاه پرمصرف در طب سنتی، فاقد اثر موتاژنیک و نیز سمیت ژنی در مقادیر معمول مصرف است.