مقاله بررسی اثر جنس و طرحواره های جنسیتی بر الگوهای دوستی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۵۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر جنس و طرحواره های جنسیتی بر الگوهای دوستی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنانگی
مقاله مردانگی
مقاله دوجنسیتی
مقاله BSRI
مقاله کلیشه های جنسیتی
مقاله الگوهای دوستی
مقاله جنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: رضادوست زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به بررسی تاثیر جنس و نقش های کلیشه ای جنسیتی بر الگوهای دوستی می پردازد. تعداد ۱۶۲ دانشجوی دختر و ۱۳۸ دانشجوی پسر از دانشکده های دانشگاه تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از نمونه مورد مطالعه از دو پرسشنامه کیفیت دوستی حجازی (Hejaze, 1996) و پرسشنامه نقش های جنسیتی بم (Bem, 1981) استفاده گردید. داده های بدست آمده با استفاده از روش های آماری آزمون تی برای گروه های مستقل، آزمون همبستگی خی دو تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان دادند بین جنس افراد و الگوهای دوستی ارتباط معناداری وجود دارد به گونه ای که میزان رضایت و خود فاش سازی و صمیمیت در بین زنان بیش تر از مردان است و میزان اعتماد مردان نسبت به زنان بیش تر است، اما بنظر می رسد که میان کلیشه های جنسیت و الگوهای دوستی ارتباط معناداری وجود ندارد. در واقع، کلیشه های جنسیتی موجود نمی تواند چگونگی الگوهای دوستی افراد را پیش بینی کند. هم چنین، بین جنس و نقش های کلیشه ای جنسیتی نیز ارتباط معناداری وجود ندارد.