مقاله بررسی اثر تیمارهای مختلف بر زودرسی و همرسی خرمای شاهانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۹۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تیمارهای مختلف بر زودرسی و همرسی خرمای شاهانی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرمای شاهانی
مقاله زودرسی
مقاله هم رسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ایجاد زودرسی و همرسی در خرمای شاهانی، این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. بدین منظور کلرید سدیم۱٫۵  و ۳ درصد، اسید استیک ۲ و ۴ درصد، الکل اتیلیک ۷۰ درصد، مخلوط اسید استیک ۲ درصد و کلرید سدیم ۱٫۵ درصد، مخلوط کلرید سدیم ۱٫۵ و سرکه خرما ۳۰ درصد و سرکه خرما ۴۰ و ۶۰ درصد به صورت محلول پاشی روی کل خوشه در دو زمان، یکی شروع تغییر رنگ و دیگری دو هفته بعد از آن (مرحله خلال کامل)، اعمال شد و طی آن تاثیر مواد فوق بر سرعت رسیدن میوه، درصد خرما، رطب، خلال، کل مواد جامد محلول و pH مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کلرید سدیم ۳ درصد، اسید استیک ۴ درصد و سرکه خرما ۶۰ درصد، با اختلاف معنی دار نسبت به شاهد، زودرسی و همرسی را در پی داشته اند و این تاثیر در زمان دوم محلول پاشی خیلی بیش تر از زمان اول بوده است. به طوری که محصول یک ماه زودتر قابل برداشت شد. با توجه به نتایج همه اندازه گیری ها، از مجموع تیمارها، محلول پاشی زمان دوم با کلرید سدیم ۳ درصد، مناسب ترین تیمار تشخیص داده شد.