مقاله بررسی اثر توانبخشی روانی مبتنی بر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان کم شنوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در (شنوایی شناسی) auditory and vesitibular research از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر توانبخشی روانی مبتنی بر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان کم شنوا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانبخشی روانی
مقاله مهارت های مثبت اندیشی
مقاله نوجوانان کم شنوا
مقاله شادکامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: موللی گیتا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهود داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: بیگلریان اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آسیب شنوایی می تواند کیفیت زندگی نوجوانان کم شنوا را تحت تاثیر قرار دهد و به انزوای اجتماعی و افسردگی منجر شود پژوهش حاضر درصدد بررسی اثربخشی مشاوره توانبخشی مبتنی بر آموزش گروهی مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش شادکامی کم شنوایان دختر و پسر بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع تجربی بوده و در آن از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه شاهد استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان آموزشگاه های دخترانه و پسرانه کم شنوایان مقاطع دبیرستان، جنوب تهران در سال تحصیلی 1392-1391 بود، از طریق روش نمونه گیری چندمرحله ای، 48 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مورد و شاهد 12 نفری برای پسران و دختران، گمارده شدند. گروه های مورد به مدت هشت جلسه 45 دقیقه ای به مدت دو روز در هفته تحت آموزش مهارت های مثبت اندیشی قرار گرفتند. نمره پرسش نامه شادکامی آکسفورد قبل و بعد از مداخله مقایسه شد.
یافته ها: نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش شادکامی کم شنوایان تاثیر معنی داری دارد p<0.01)) همچنین متوسط نمره شادکامی در دو گروه دختران و پسران تفاوت معنی داری با یکدیگر مشاهده شد (p<0.01).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که آموزش مهارت های مثبت اندیشی موجب افزایش نمره شادکامی نوجوانان کم شنوا می شود. بنابراین می توان روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر را روش مناسبی برای مداخلات روانی ـ تربیتی و مشاوره ای و درمانی در نوجوانان کم شنوا قلمداد کرد.