مقاله بررسی اثر تنظیم کننده های رشدی روی کالوس زایی و باززایی چند رقم برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی از صفحه ۸۰ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تنظیم کننده های رشدی روی کالوس زایی و باززایی چند رقم برنج
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کالوس زایی
مقاله باززایی
مقاله کشت جنین
مقاله برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحیان آقبلاغ ح.
جناب آقای / سرکار خانم: باباییان جلودار ن.ع.
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر غ.ع.
جناب آقای / سرکار خانم: باقری ن.ع.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه قابلیت کالوس زایی و باززایی ارقام برنج (طارم جلودار، طارم دانش، سنگ طارم و ندا) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای کالوس زایی از محیط کشت پایه MS حاوی سه سطح ۲٫۰، ۲٫۵ و ۳٫۰ میلی گرم در لیتر هورمون ۲, ۴-D و برای باززایی از محیط کشت MS حاوی سطوح مختلف هورمون های BAP، NAA و Kin استفاده شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده­ی علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. نتایج نشان داد که رقم طارم دانش بیشترین (c=%81.92) و رقم طارم جلودار کمترین (c=%23.82) کالوس­زایی را در بین ارقام مورد مطالعه داشتند. واکنش ارقام برای کالوس زایی در غلظت های ۲٫۰ و ۲٫۵ میلی گرم در لیتر ۲, ۴-D بیش از غلظت ۳ میلی گرم در لیتر بوده است. اثر متقابل غلظت های ۲, ۴-D و ارقام نشان داد که رقم طارم دانش در هر سه سطح ۲, ۴-D و رقم ندا در دو سطح ۲٫۰ و ۲٫۵ میلی گرم در لیتر بیشترین میزان کالوس زایی را داشته اند. ارزیابی باززایی ارقام نیز نشان داد که رقم طارم دانش (c=%20.0) و ندا (c=%16.7) به ترتیب در تیمار با هورمون های BAP و Kin بیشترین باززایی را در بین ارقام مورد آزمایش داشتند. همچنین رقم طارم جلودار در تیمارهای هورمونی BAP و Kin کمترین باززایی (c=%3.3) را داشت.