مقاله بررسی اثر تنش کم آبی و تاخیر در کاشت بر درصد روغن، عملکرد روغن و پروتیین دانه ارقام پیشرفته کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۳ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تنش کم آبی و تاخیر در کاشت بر درصد روغن، عملکرد روغن و پروتیین دانه ارقام پیشرفته کلزا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله کم آبی
مقاله تاریخ کاشت
مقاله درصد روغن
مقاله پروتیین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابک
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی اثرات تنش خشکی و تاخیر در کاشت بر درصد و عملکرد روغن و نیز درصد پروتیین کلزا، آزمایش به صورت فاکتوریل اسپیلت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال های ۸۶-۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. در این آزمایش آبیاری و تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی هر کدام در دو سطح شامل: آبیاری معمول (۸۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A) یا شاهد (I1) و تنش کم آبی از شروع مرحله ساقه دهی (I2)، تاریخ کاشت نرمال در مهر ماه (D1) و تاریخ کاشت دوم در بهمن (D2)، و ارقام کلزا به عنوان عامل فرعی در ده سطح شامل: RG4403، RG405.03، RGAS0324، RGS003، Sarigol، Hyola401، Hyola420، RG405.02، Hyola330، RGS006 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معنی داری در صفات درصد و عملکرد روغن دانه و درصد پروتیین در تیمارهای اعمال شده وجود دارد. در تاریخ کاشت زمستانه همراه با تنش خشکی، رقم Hyola330 با ۴۰ درصد و نیز در همین تاریخ کاشت (زمستانه یا D2) ما شرایط آبیاری نرمال و رقم RG4403 با تولید ۹۹۹٫۷ کیلوگرم در هکتار روغن ارقام برتر شرایط فوق بودند.