مقاله بررسی اثر تنش کم آبیاری و شیوه های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تنش کم آبیاری و شیوه های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله تنش خشکی
مقاله روش آبیاری
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردلان وحید
جناب آقای / سرکار خانم: آقایاری فیاض
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده خراسانی شقایق
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی ریکا زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت SC704 و SC700 تحت شرایط تنش خشکی و سه روش آبیاری، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (با موقعیت عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴۵ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۵۶ دقیقه شرقی با ارتفاع ۱۳۱۳ متر از سطح دریا) در سال ۱۳۸۹ انجام شد. در این آزمایش اعمال تیمار تنش خشکی در سه سطح به صورت آبیاری پس از ۴۰ درصد، ۶۰ درصد و ۷۵ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس خاک و نیز روش آبیاری به سه روش آبیاری تمام ردیف های کاشت، آبیاری یک در میان ثابت ردیف های کاشت و کشت دو ردیفه به عنوان فاکتور اصلی و دو هیبرید به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنش خشکی اثر معنی دار بر روی عملکرد و اجزای عملکرد داشت، بطوری که با افزایش تنش صفاتی نظیر عملکرد دانه، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد دانه در هر بلال، وزن هزار دانه، طول دانه ذرت، طول بلال و … کاهش یافت. ارقام در واکنش به سطوح مختلف تنش واکنش های متفاوتی را نشان دادند، به طوری که رقم سینگل کراس ۷۰۰ با (۱۰۰۳۳ کیلوگرم در هکتار) بالاترین عملکرد را در سطح تنش ۴۰% تخلیه رطوبتی نسبت به سینگل کراس ۷۰۴ با (۸۱۶۶٫۷ کیلوگرم در هکتار) نشان داد. همچنین اثرات متقابل تنش در روش های آبیاری در رقم برای صفاتی نظیر عملکرد دانه، طول دانه ذرت، ارتفاع تا اولین بلال از سطح زمین، طول قسمت تلقیح نشده و … معنی دار شد.