مقاله بررسی اثر تنش های دمایی و گرسنگی بر جنین زایی میکروسپور در کشت میکروسپورهای جدا شده دو رقم رز (.Rosa hybrida L) تتراپلوئید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در زیست فناوری گیاهان زراعی از صفحه ۷۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تنش های دمایی و گرسنگی بر جنین زایی میکروسپور در کشت میکروسپورهای جدا شده دو رقم رز (.Rosa hybrida L) تتراپلوئید
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنین زایی
مقاله کشت میکروسپورهای جداشده
مقاله رز (.Rosa hybrida L)
مقاله تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهستانی اردکانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کافی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عنایتی شریعت پناهی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرخانی کرمانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عروجلو مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشت میکروسپور یکی از روش های کارآمد تولید گیاهان هاپلوئید میباشد. در پژوهش حاضر، سیستم کشت میکروسپور در دو رقم تتراپلوئید رز (‘Apollo و ‘Amarosa’) مورد بررسی قرار گرفت. عواملی شامل محیط جداسازی میکروسپورها (AB و B)، محیط القای جنینزایی در میکروسپورها (AT3) به همراه منابع مختلف کربوهیدرات (ساکارز، مالتوز یا گلوکز) و آمینواسید لاکتالبومین هیدرولیزات مورد مطالعه قرار گرفتند. اثر تنش های گرسنگی و دمایی به تنهایی و یا به صورت توام با مدت زمان های گوناگون بر تقسیمات متقارن (اسپروفیتی) مورد ارزیابی قرار گرفت. از میکروسپورها در مراحل مختلف نموی جهت کشت استفاده شد اما بیشتر آن ها در مرحله انتهای تک سلولی بودند. به منظور حذف آلودگی های باکتریایی و قارچی، غنچه ها قبل از کشت با اتانول ۷۰ درصد به مدت ۱۵، ۳۰ و ۶۰ ثانیه یا هیپوکلریت سدیم (۳٫۵ درصد) به مدت ۵، ۱۰ و ۱۵ دقیقه ضدعفونی سطحی شدند. بهترین روش ضدعفونی غنچه ها تیمار با هیپوکلریت سدیم (۳٫۵ درصد) به مدت ۱۰ دقیقه تشخیص داده شد. دو محیط جداسازی تفاوت معنی داری در زنده مانی میکروسپورها نشان ندادند. در میان محیط های القایی مورد بررسی، در رقم‘Amarosa’، بالاترین میزان زنده مانی میکروسپورها در محیط AT3 به همراه قند گلوکز به دست آمد. محیط های کشت القایی در رقم‘Apollo’، تفاوت معنی داری در زنده مانی میکروسپورها نشان ندادند. ترکیبی از تنش های گرسنگی و سرمایی به مدت سه روز موجب القای جنین در رقم ‘Amarosa’ گردید. در پژوهش حاضر برای اولین بار جنین زایی میکروسپورهای رز گزارش می گردد.