مقاله بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد در گندم تلقیح شده با باکتری های محرک رشد (ازتوباکتر کروکوم، آزوسپیریلوم لیپوفروم، سودوموناس پوتیدا) و اسید هومیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۲۵ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد در گندم تلقیح شده با باکتری های محرک رشد (ازتوباکتر کروکوم، آزوسپیریلوم لیپوفروم، سودوموناس پوتیدا) و اسید هومیک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله باکتری های محرک رشد
مقاله اسید هیومیک
مقاله شوری
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چمانی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی فرد مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش شوری و مبارزه با آن از عمده مسائلی است که بشر از هزاران سال پیش تاکنون با آن دست به گریبان بوده است. بگونه ای که این تنش ها می توان یکی از علل کاهش قابلیت اراضی در تولید محصولات کشاورزی بر شمرد. خاک های شور و قلیا در مناطق خشک ونیمه خشک ایران توسعه یافته و سطحی معادل ۱۵ میلیون هکتار از اراضی کشور را پوشش می دهد. به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در گندم تلقیح شده با باکتری های محرک رشد و اسید هیومیک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال ۱۳۸۹ اجراء شد. تیمارهای آزمایشی شامل اسیدهیومیک در دو سطح شامل: :(A0) شاهد،(A1) : مصرف اسیدهومیک، و سطوح شوری در سه سطح شامل:(B0 شاهد،(B1) : شوری پایین به میزان ۷۵ میلی مولار،(B2) : شوری بالا به میزان ۱۵۰ میلی مولار، استفاده از میکروارگانیسم ها در پنج سطح شامل: (C0) شاهد، (C1): تلقیح بذر با باکتری آزوسپیریلوم لیپوفروم، (C2): تلقیح بذر با باکتری ازتوباکترکروکوم،(C3) : تلقیح بذر با باکتری سودوموناس پوتیدا، (C4): تلقیح بذر با باکتری های (ازتوباکتر کروکوم، آزوسپیریلوم لیپوفروم، پسودوموناس پوتیدا) به صورت محلول بود. نتایج نشان داد اثر متقابل تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد و مصرف اسید هیومیک در زمان اعمال تنش شوری بر عملکرد دانه و عملکرد سنبله معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه و عملکرد سنبله از تیمار تلقیح بذر با باکتری ازتوباکتر کروکوم و عدم مصرف اسید هیومیک و اعمال تنش شوری ۷۵ میلی مولار بدست آمد.