مقاله بررسی اثر تنش شوری بر رشد و ویژگی های فیزیولوژیک نه رقم گندم در مرحله رشد رویشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۷۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تنش شوری بر رشد و ویژگی های فیزیولوژیک نه رقم گندم در مرحله رشد رویشی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزن خشک
مقاله گندم
مقاله سدیم
مقاله پتاسیم
مقاله مالون دی آلدهید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودی روزبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی واکنش ارقام گندم به تنش شوری به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام شد. در این آزمایش واکنش نه رقم گندم شامل چمران، کارچیا ۶۶، ماهوتی، روشن، الوند، کویر، قدس، اترک و تجن در مرحله رشد رویشی در سه سطح شوری آب آبیاری صفر (شاهد)، ۶ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر بررسی شد. نتایج نشان داد تنش شوری باعث کاهش وزن خشک گیاهچه، غلظت کلروفیل، غلظت پتاسیم برگ و نسبت پتاسیم به سدیم برگ ارقام گندم شد. درحالی که، غلظت مالون دی آلدهید، غلظت سدیم برگ و غلظت کربوهیدرات های محلول برگ تحت تاثیر تنش شوری افزایش یافت. بیش ترین شاخص تحمل تنش شوری در ارقام ماهوتی و کارچیا ۶۶ (به ترتیب ۰٫۰۰۸۷ و ۰٫۰۰۸۹) دیده شد. درحالی که رقم قدس کم ترین میزان این شاخص را به خود اختصاص داد (۰٫۰۰۲۸).در سطح شوری ۱۲ دسی زیمنس بر متر، ارقام ماهوتی و کارچیا ۶۶ بیش ترین وزن خشک گیاهچه را در مقایسه با سایر ارقام داشتند.