مقاله بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه پنج گونه دارویی گل راعی، رازیانه، بابونه، زیره سبز و بومادران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه پنج گونه دارویی گل راعی، رازیانه، بابونه، زیره سبز و بومادران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوری
مقاله جوانه زنی
مقاله گل راعی
مقاله رازیانه
مقاله بابونه
مقاله زیره سبز
مقاله بومادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگیان کاشانی ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: منعم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم لی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب دوگاهه میثم
جناب آقای / سرکار خانم: مولازاده صالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمایشی به منظور بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه پنج گونه دارویی در سال ۱۳۸۹ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پنج گونه دارویی گل راعی (Hypericum perforatum L.)، رازیانه (vulgare L. Foeniculum)، زیره سبز (Cuminum cyminum L.)، بابونه (Anthemis persica L.) و بومادران  (L. Achillea millefolium) در چهار سطح شوری صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار نمک کلرید سدیم آزمایشگاهی به صورت فاکتوریل در قالب طرح به طور کامل تصادفی با ۴ تکرار اعمال شد. صفات مورد ارزیابی شامل تعیین درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، طول گیاهچه، نسبت S/R، وزن تر و خشک گیاهچه و تعیین بنیه یا انرژی رویشی بذور بود. آنالیز آماری صفات بررسی شده در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه ها نشان داد که با افزایش شوری، کلیه گونه ها کاهش معنی دار ((P<0.01 در تمامی صفات مورد مطالعه داشت در حالی که صفت S/R در سطح ۰٫۰۵ معنی دار شد. بیش ترین درصد و سرعت جوانه زنی به ترتیب متعلق به بومادران و بابونه بود و در بین سطوح شوری نیز کم ترین اثرشوری بر درصد و سرعت جوانه زنی مربوط به غلظت ۵۰ و شاهد بود. سایر نتایج در خصوص طول ساقه چه، طول ریشه چه و طول گیاهچه مشخص نمود که در غلظت های ۵۰ و ۱۵۰ میلی مولار این کاهش بیش تر از غلظت ۱۰۰ میلی مولار بود در حالی که سطح شوری ۱۰۰ میلی مولار پایین ترین میزان S/R را داشته است.