مقاله بررسی اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام کلزا (.Brassica napus L) در شرایط آب و هوایی لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۹۹ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام کلزا (.Brassica napus L) در شرایط آب و هوایی لرستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش
مقاله خشکی
مقاله تراکم گیاه
مقاله کمیت
مقاله کیفیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آراسته احسان
جناب آقای / سرکار خانم: فرنیا امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام کلزا(Brassica napus L.) ، این آزمایش به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ اجرا شد. در این آزمایش تنش خشکی در سه سطح شامل بدون تنش (شاهد)، قطع آبیاری در مراحل بعد از روزت و قبل از شروع گل دهی و قطع آبیاری در مراحل بعد از روزت، قبل از شروع گل دهی و پر شدن غلاف در کرت اصلی و تراکم بوته در سه سطح ۶، ۱۰ و ۱۴ کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار در کرت فرعی و ارقام کلزا شامل زرفام،SLM046  و اکاپی در کرت فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تنش خشکی، تراکم بوته و برهمکنش آن ها بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام کلزا اثر معنی داری داشتند. بیش ترین عملکرد دانه و روغن در تیمار قطع آبیاری در مراحل بعد از روزت و قبل از شروع گل دهی و تراکم بذر ۱۰ کیلوگرم در هکتار در رقم زرفام به دست آمد که به نظر می رسد مربوط به وزن هزار دانه، تعداد غلاف در بوته، شاخص برداشت و درصد روغن بیش تر آن باشد. رقم زرفام مناسب ترین رقم در شرایط تنش خشکی بود و با بررسی تمام شاخص ها، بهترین رقم در شرایط عادی بود و حداقل کاهش عملکرد را در شرایط تنش داشت.