مقاله بررسی اثر تنش خشکی و ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی در گندم (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تنش خشکی و ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی در گندم (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش خشکی
مقاله شاخصهای حساسیت و تحمل به تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادی امین
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهانی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش خشکی یکی از عوامل مهم کاهش عملکرد و اجزای عملکرد محصولات زراعی می باشد، لذا به منظور ارزیابی مقاومت به خشکی ارقام گندم بر اساس شاخصهای حساسیت و تحمل به تنش، آزمایشی بصورت کرتهای نواری در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی 88-89 اجرا گردید. در این آزمایش، تیمارهای آبیاری شامل ۴ سطح و ارقام گندم شامل ۱۱ سطح بترتیب بعنوان سطوح فاکتور افقی (A) و عمودی (B) منتسب شدند. عملیات کاشت بصورت ۶ ردیف در هر پلات با استفاده از ردیفکار غلات با فاصله ردیف حدود ۱۵ سانتیمتر صورت پذیرفت. آبیاری در این روش، آبیاری بارانی بصورت بارانی تک شاخه روی ارقام گندم بود. بنابراین باتوجه به الگوی پخش آب و بدون احتساب بارندگیها میزان حجمی تیمارهای آب آبیاری مصرف شده در طول فصل کشت در این آزمایش بترتیب عبارت بودند از: تیمار آبی a1=5700، a2=4500، تیمار آبی a3=3000، تیمار آبی a4=2100. بمنظور ارزیابی وتحمل ومقاومت به تنش خشکی ارقام از شاخصهای حساسیت به تنش (SSI)، تحمل(TOL) ، میانگین حسابی بهروری (MP)، میانگین هندسی (GMP) و شاخص تحمل به تنش (STI) استفاده شد. نتایج نشان دادکه شاخصهای GMP ،MP و STI همبستگی مثبت و معنی داری با پتانسیل عملکرد(Yp و عملکرد دانه در محیط های تنش (ملایم Ys1 ، متوسط Ys2 و شدیدYs3 ) داشتند و می توانند جهت شناسایی ژنوتیپ های متحمل به خشکی و پر محصول برای هر دو شرایط بکار روند. رسم نمودارهای دو بعدی این شاخصها نشان داد که ارقام سرداری و آذر ۲ دارای عملکرد بالایی در هر دومحیط می باشند.