مقاله بررسی اثر تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی ۷ رقم گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی ۷ رقم گندم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درصد جوانه زنی
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله طول ساقه چه
مقاله طول ریشه چه
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاجرمی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش های محیطی به ویژه خشکی، از مهمترین عوامل کاهش رشد در مراحل رشد و نمو گیاه خصوصا مرحله جوانه زنی گیاه می باشد. گندم از جمله گیاهان استراتژیک و با ارزش بوده و بررسی ارقامی که قادر باشند تنش خشکی را در مرحله جوانه زنی تحمل کرده و گیاهچه های بیشتری تولید کنند دارای اهمیت می باشد. بدین منظور در این تحقیق عکس العمل ۷ رقم گندم با نام های آذر، امید، دروم، طبسی، کراس اروند، اروند، G73-20 به تنش خشکی در طی مراحل جوانه زنی در سطوح خشکی صفر، ۳-، ۶-، ۹-، ۱۲- و ۱۵- بار که با استفاده محلول پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ (PEG) اعمال شده بود، در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با ۴ تکرار در شرایط آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد در سال ۱۳۸۷ بررسی شد. صفات مورد بررسی عبارت بودند از: درصد جوانه زنی، میانگین زمان جوانه زنی، میانگین سرعت جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه. بین کلیه ارقام و سطوح مختلف تنش برای کلیه صفات تفاوت معنی داری وجود داشت و اثر متقابل برای کلیه صفات به جز سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه معنی دار نبود. بذرها در سطح تنش خشکی ۱۵- بار قادر به جوانه زنی نبودند. بیشترین درصد جوانه زنی G73-20 و کمترین درصد جوانه زنی را رقم اروند با ۳۶ درصد دارا بودند. بیشترین میانگین زمان جوانه زنی در رقم اروند به دست آمد. رقم طبسی دارای بیشترین میانگین سرعت جوانه زنی و رقم کراس اروند بیشترین ضریب سرعت جوانه زنی را دارا بود. بیشترین طول ریشه چه متعلق به رقم کراس با اروند ۶۳٫۵۸ میلی متر بود. بیشترین طول ساقه چه در رقم آذر با۱۵٫۶۱  میلی متر مشاهده شد. با افزایش سطوح تنش خشکی از میزان کلیه صفات کاسته شد و طول ساقه چه بیشترین کاهش را نشان داد. به طور کلی می توان گفت در بین ارقام مورد بررسی اروند وامید حساسترین و G73-20 متحمل ترین ارقام بودند.