مقاله بررسی اثر تمرینات هوازی بر تغییرات قند خون، نمای لیپیدی و Apo B-100 افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تمرینات هوازی بر تغییرات قند خون، نمای لیپیدی و Apo B-100 افراد مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرینات هوازی
مقاله قند خون
مقاله الگوی لیپیدهای سرم
مقاله APO B-100
مقاله دیابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفرجانی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مرندی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سطوح بالای تری گلیسیرید و آپوپروتئین B-100 و سطوح پایین HDL از مهم ترین عوامل سندرم متابولیکی افراد مبتلا به دیابت نوع دو شناخته شده اند که خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ۸ هفته تمرینات ایروبیک بر تغییرات قند خون، نمای لیپیدی و توان هوازی افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ بود.
روش کار: جهت انجام این تحقیق ۲۹ نفر از مبتلایان به دیابت نوع دو شهرستان میبد با میانگین سنی ۴۳٫۴ سال و قند خون  150 – 230 mg/dlدر دو گروه کنترل (N=14) و تجربی (N=15) قرار گرفتند. نمونه های گروه تجربی به مدت ۸ هفته، هفته ای ۳ جلسه و هر جلسه ۴۰ تا ۶۰ دقیقه و با شدت ۶۰ تا %۷۵ حداکثر ضربان قلب در تمرینات هوازی شرکت کردند. قبل از شروع تمرینات و ۴۸ ساعت بعد از پایان آخرین جلسه تمرین، از آزمودنی ها به صورت ناشتا خون گیری جهت تعیین میزان قند خون، کلسترول، تری گلیسرید، HDL، LDL وApo B-100  صورت گرفت. وزن بدن، درصد چربی و توان هوازی آزمودنی ها نیز اندازه گیری شد. به منظور مقایسه تغییرات درون گروهی از آزمون t همبسته و جهت مقایسه تغببرات میانگین ها بین دو گروه تجربی و کنترل از آزمون تحلیل کوواریانس و سطح معنی داری a<0.05 استفاده گردید.
یافته ها: بهبود معنی داری در درصد چربی، سطوح قند خون، تری گلیسرید و Apo B100 و توان هوازی پس از ۸ هفته تمرین در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (p<0.05). تفاوت معنی داری در تغییرات کلسترول تام،DL  و HDL حاصل نشد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق حاضر به نظر می رسد تمرینات هوازی علاوه بر بهبود کنترل گلوکز، با افزایش آمادگی قلبی تفسی، کاهش Apo B-100 و تری گلیسیرید می تواند در جلوگیری از پیشرفت روند آترواسکلروزیس در بیماران با دیابت نوع ۲ موثر واقع شود.