مقاله بررسی اثر تلقیح باکتری تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفات بر عملکرد و شاخص های جذب نیتروژن در گیاه جو (.Hordeum vulgare L) تحت سطوح مختلف نیتروژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تلقیح باکتری تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفات بر عملکرد و شاخص های جذب نیتروژن در گیاه جو (.Hordeum vulgare L) تحت سطوح مختلف نیتروژن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزوسپیریلوم لیپوفروم
مقاله سودوموناس فلورسنس
مقاله نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: اردکانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجالی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تلقیح باکتری تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفات بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) تحت سطوح مختلف نیتروژن آزمایشی به صورت اسپیلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام شد. عوامل آزمایشی شامل، ۱- کود شیمیایی نیتروژن از منبع اوره در ۴ سطح N0%=0kgN/-2ha-1, N50%= 150kgN/ha-1, N75%=225kgN/ha-1, N100%=300kgN/ha-1 باکتری آزوسپیریلوم لیپوفروم در ۲ سطح (تلقیح Azo1= و عدم تلقیح باکتری Azo0=) 3- باکتری سودوموناس فلورسنس در ۲ سطح (تلقیح Pse1= و عدم تلقیح باکتری Pse0=) نتایج تجزیه واریانس نشان داد سطوح مختلف نیتروژن و تلقیح باکتری آزوسپیریلوم و سودوموناس هر یک، بر عملکرد دانه، عملکرد کاه، عملکرد نیتروژن، نیتروژن دانه و کل نیتروژن جذبی گیاه دارای اثر معنی دار بودند و اثر متقابل باکتری آزوسپیریلوم و سودوموناس تنها بر عملکرد دانه و عملکرد کاه به ترتیب در سطح آماری ۱% و ۵% تفاوت معنی دار نشان دادند. بر اساس نتایج این آزمایش تلقیح باکتری آزوسپیریلوم به همراه ۲۲۵ کیلوگرم کود نیتروژن با کاهش مصرف ۲۵% کود شیمیایی نیتروژن عملکرد دانه را (۵۱۹۱٫۳ کیلوگرم در هکتار) به میزان ۳۰٫۳ افزایش داد.و تلقیح هر یک از باکتری ها به تنهایی و یا همراه با سطوح مختلف کودی بر اکثر صفات کمی و کیفی این آزمایش اثر مثبت و معنی دار نشان دادند.