مقاله بررسی اثر تلفیق کود آلی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سیستم نوین مدیریت کشت برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تلفیق کود آلی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سیستم نوین مدیریت کشت برنج
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله کود آلی
مقاله تقسیط نیتروژن
مقاله سیستم نوین مدیریت کشت برنج
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیوسالار رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: سام دلیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: امیری لاریجانی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرکلایی امیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تلفیق کود آلی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سیستم نوین مدیریت کشت برنج، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز انجام گرفت. آزمایش مزرعه ای بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۳ تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی مشتمل بر تلفیق دو نوع کود آلی با نیتروژن تقسیطی بودند.کودهای آلی مورد استفاده کمپوست آزولا و کود ارگانیک BIOL555 بودند که هر یک با چهار صورت مصرف کود نیتروژن تلفیق شدند: ۱- عدم مصرف کود نیتروژن ۲- ۵۰% کود نیتروژن به صورت پایه ۳- ۵۰% کود نیتروژن که ۲۵% آن به صورت پایه و ۲۵% آن هنگام تشکیل خوشه اولیه مصرف شد ۴- ۱۰۰% کود نیتروژن که ۵۰% آن به صورت پایه، ۲۵% آن هنگام پنجه زنی و ۲۵% آن نیز هنگام تشکیل خوشه اولیه استعمال گردید. عملیات داشت در همه تیمارها منطبق با سیستم کشت SRI بطور یکنواخت انجام شد. در این تحقیق ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد پنجه و خوشه در کپه، تعداد دانه پر و پوک در خوشه، وزن هزار دانه، درصد باروری، عملکرد، زیست توده و شاخص برداشت اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت بین تیمارها از نظر عملکرد دانه معنی دار نبود. با این حال بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۴٫۴۹۱ تن در هکتار مربوط به تیمار T8 (کود ارگانیک BIOL555 و ۱۰۰% کود نیتروژن با ۳ تقسیط) و کمترین عملکرد نیز با میانگین ۳٫۶۷۸ تن درهکتار مربوط به تیمار T1 (کمپوست آزولا و بدون مصرف کود نیتروژن) بود که نشان دهنده تاثیر مثبت مصرف کود نیتروژن در تولید برنج می باشد. در تمام تیمارها، کود ارگانیک BIOL555 در مقایسه با کمپوست آزولا در کلیه صفات اندازه گیری شده برتری داشت. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت استفاده از کود آلی در اراضی شالیزاری نقش مهمی در کاهش مصرف کود نیتروژن داشت. به منظوراستفاده بهینه از منابع کودهای شیمیایی در کشت برنج، ۵۰% نیتروژن توصیه شده در تلفیق با کود آلی توصیه می گردد.