مقاله بررسی اثر تغذیه سیلیکون در تخفیف کمبود آهن در گیاه برنج (.Oryza sativa L) با تاکید بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تغذیه سیلیکون در تخفیف کمبود آهن در گیاه برنج (.Oryza sativa L) با تاکید بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم های آنتی اکسیدان
مقاله برنج
مقاله تغذیه سیلیکون
مقاله کمبود آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیان چلمردی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدل زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی پور حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آهن، یکی از عناصر ضروری برای همه گیاهان است که کمبود آن باعث کاهش قابل توجه رشد گیاه می شود. سیلیکون در گیاهان تک لپه از جمله برنج به عنوان عنصری ضروری است که ممکن است در کاهش تنش های زیستی و غیرزیستی در گیاهان موثر باشد. در این تحقیق، بر هم کنش تغذیه آهن و سیلیکون در گیاه برنج رقم طارم بررسی شد. گیاهان در گلخانه تحت تیمارهای صفر، ۲ و ۱۰ (شاهد) میلی گرم آهن در لیتر به صورت Fe-EDTA و سیلیکون در دو سطح صفر و ۱٫۵ میلی مولار به صورت سیلیکات سدیم کاشته شدند. آزمایش پس از سه هفته تیماردهی خاتمه یافت و گیاهان برای بررسی رشد و تجزیه بیوشیمیایی برداشت شدند. کمبود آهن به کاهش وزن تر، میزان کلروفیل، کاروتنوئیدها و میزان آهن بخش هوایی گیاه منجر شد. همچنین، فعالیت آنزیم های کاتالاز، گایاکول پراکسیداز محلول و دیواره ای، پلی فنل اکسیداز در بخش هوایی، آسکوربات پراکسیداز در ریشه و بخش هوایی در شرایط کمبود آهن کاهش و میزان پراکسید هیدروژن در ریشه و پر اکسیداسیون لیپید در بخش هوایی در همین شرایط افزایش یافت؛ در حالی که تغذیه سیلیکون به افزایش وزن تر گیاه، میزان کلروفیل، کاروتنوئید و میزان آهن گیاه منجر شد. اثر تغذیه بهینه آهن و کاربرد سیلیکون در رشد گیاه افزایشی بود. تغذیه سیلیکون فعالیت گایاکول پراکسیداز محلول و دیواره ای ریشه و بخش هوایی و کاتالاز بخش هوایی را افزایش داد. بنابراین، با کاربرد سیلیکون میزان پراکسید هیدروژن ریشه و پراکسیداسیون لیپیدی بخش هوایی کاهش یافت. این نتایج نشان می دهد که تغذیه سیلیکون می تواند آثار زیان بار کمبود آهن را در گیاه برنج در مرحله رشد رویشی کاهش دهد.