مقاله بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه بین درک کارکنان از معنویت محیط کار و هوش معنوی در کارخانه ذوب آهن اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه بین درک کارکنان از معنویت محیط کار و هوش معنوی در کارخانه ذوب آهن اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنویت محیط کار
مقاله هوش معنوی
مقاله تعهد سازمانی
مقاله کارخانه ذوب آهن اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباریان اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: ابزری مهدی‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه بین درک کارکنان از معنویت محیط کار و هوش معنوی انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی است و به شیوه میدانی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش نیروهای ستادی رسمی در مقام های کارشناسی و بالاتر کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال ۱۳۹۱ است که تعداد آنها ۵۰۰ نفر گزارش گردید. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان ۲۱۷ نفر محاسبه و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های معنویت محیط کار رگو و کانها (۲۰۰۸)، هوش معنوی کینگ (۲۰۰۸) و تعهد سازمانی آلن و می یر (۱۹۹۷) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها به ترتیب ۰٫۹۲، ۰٫۹۴، ۰٫۸۷ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین درک کارکنان از معنویت محیط کار و هوش معنوی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (P£۰٫۰۱). همچنین اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر این رابطه تایید گردید.