مقاله بررسی اثر تعامل روش آبیاری، آرایش کاشت و رقم در شدت بیماری لکه موجی سیب زمینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تعامل روش آبیاری، آرایش کاشت و رقم در شدت بیماری لکه موجی سیب زمینی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری لکه موجی
مقاله Alternaria alternata
مقاله سیب زمینی
مقاله رقم
مقاله روش آبیاری
مقاله آرایش کاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمخواه محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نژاد امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری لکه موجی سیب زمینی در اثر دو گونهAlternaria. alternata  و  A. solaniبا گونه غالب A .alternata از بیماری های مهم مزارع سیب زمینی کاری کشور است که هر ساله به طور همه گیر خسارات جبران ناپذیری وارد می سازد. لذا، تحقیقاتی در بررسی اثر رقم، نوع آبیاری و آرایش کاشت به طور جداگانه و در تراکنش با یکدیگر روی این بیماری در دو سال زراعی انجام گردید. تیمارهای مورد آزمون شامل: سه نوع روش آبیاری (بارانی، قطره ای و نشتی)، آرایش کاشت (کشت یک ردیفه و دو ردیفه) و رقم (دو رقم سیب زمینی آگریا و مارفونا) بود که در قالب طرح اسپلیت اسپلیت پلات در دو سالزراعی (۸۹-۸۸) در منطقه فریدن اصفهان به اجرا در آمد. شدت بیماری در دو مرحله قبل و پس از گلدهی بررسی گردید. تفکیک شدت بیماری در شش شاخص صفر، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ ارزیابی شد. نتایج حاصله نشان داد که، دو رقم مارفونا و آگریا به ترتیب با میانگین شدت آلودگی ۹۹٫۱۲ و ۳۱٫۲۸ درصد و با اثر معنی دار قابل تفکیک بودند. هم چنین، روش آبیاری شامل بارانی و قطره ای به ترتیب با میانگین ۴۸٫۱۴ و ۵۹٫۱۶ درصد نسبت به نشتی با ۲۱٫۳۰ درصد اثر معنی دار در کاهش بیماری داشتند. تیمار آرایش کشت شامل کشت یک ردیفه و دو ردیفه به ترتیب با میانگین ۶۱٫۲۰ و ۷۱٫۲۰ درصد اثر قابل توجهی در شدت بیماری نداشتند. اثر متقابل رقم در آبیاری و نیز ردیف در آبیاری به ترتیب با ۷۴٫۲۵ و ۶۲٫۵ درصد و سال با ۵۳٫۱۳ درصد اثر معنی داری در شدت بیماری داشتند. میانگین عملکرد در رقم آگریا ۰۳٫۲۴ تن در هکتار و رقم مارفونا ۱۳٫۲۳ تن در هکتار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که شدت و توسعه بیماری در آبیاری نشتی نسبت به بارانی و قطره ای بیش تر می باشد. استفاده از ارقام مقاوم می تواند اثر به سزایی در کاهش شدت و توسعه بیماری داشته باشد. ولی، آرایش کاشت یک ردیفه و دو ردیفه اثر قابل توجهی در کاهش بیماری نداشت.