مقاله بررسی اثر ترکیب محیط کشت و نوع سیتوکینین بر استقرار و پرآوری ریزنمونه های گردوی Z60 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۶۷ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ترکیب محیط کشت و نوع سیتوکینین بر استقرار و پرآوری ریزنمونه های گردوی Z60
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنوتیپ
مقاله ریزازدیادی
مقاله شاخص رشد
مقاله استقرار
مقاله پرآوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نژاد شادی
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: اثنی عشری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور مطالعه عوامل موثر بر استقرار، رشد و پرآوری شاخساره ریزنمونه های گردوی ایرانی، ژنوتیپ  Z60انجام شد. آزمایش استقرار بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، شامل بررسی اثر دو نوع محیط کشت  DKWو WPM و غلظت های مختلف هورمونBA ، (۰، ۰٫۵ و ۱ میکرو مولار) انجام شد. ریزنمونه های تک گره از شاخه های جوان ژنوتیپ Z60 در اواخر اردیبهشت ماه تهیه شدند. مقایسه میانگین داده های مربوط به دو محیط کشت نشان داد که محیط DKW نسبت به WPM بهتر عمل کرده بود اما تاثیر دو محیط بر شاخص های رشد تفاوت معنی داری نداشت. همچنین بین دو غلظت ۰٫۵ و ۱ میکرو مولار BA تفاوت معنی داری مشاهده نشد، اما تفاوت این دو غلظت با محیط فاقد BA معنی دار بود. در آزمایش پرآوری، دو هورمون BA و کینیتین در سه غلظت ۴٫۴، ۶٫۶ و ۸٫۸ میکرو مولار در محیط کشت DKW مورد بررسی قرار گرفت. داده های این آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی نامتعادل تجزیه شد. اثر تیمارهای مختلف هورمونی و غلظت آن ها بر شاخص های رشد ژنوتیپ Z60 نشان داد که هورمون BA در غلظت ۸٫۸ میکرو مولار نسبت به سایر تیمارها موثرتر بود، هر چند که بین آنها و سایر تیمارها (۸٫۸ میکرو مولار کینیتین و غلظت های ۴٫۴ و ۶٫۶ میکرو مولار هر دو سیتوکینین) در اغلب صفات مورد ارزیابی اختلاف معنی داری وجود نداشت.