مقاله بررسی اثر تراکم های مختلف بوته بر برخی از صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تراکم های مختلف بوته بر برخی از صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم بوته
مقاله رقم
مقاله ذرت های شیرین و بسیار شیرین
مقاله صفات فنولوژیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری مژده
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی اثر سه تراکم بوته بر صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در تابستان ۱۳۸۷ اجرا گردید. بررسی نتایج به دست آمده از تراکم های مختلف بوته اثر معنی داری بر تعداد روز تا ظهور گل آذین نر (تاسل دهی)، گرده افشانی و تعداد روز از گرده افشانی تا ظهور ابریشم (ASI) نداشت، ولی تعداد روز تا ظهور ابریشم اختلاف معنی داری را نشان داد. با توجه به نتایج این آزمایش با افزایش تراکم بوته از ۷۵۰۰۰ به ۹۵۰۰۰ بوته در هکتار، تعداد روز تا ظهور ابریشم افزایش یافت و ارقامی که تعداد روز بیشتری تا ظهور ابریشم داشتند دیررس تر بودند. در این مطالعه بین ارقام مورد بررسی از نظر تعداد روز تا ظهور گل آذین نر (تاسل)، تعداد روز تا گرده افشانی و تعداد روز تا ظهور ابریشم تفاوت معنی داری وجود داشت، ولی از لحاظ تعداد روز از گرده افشانی تا ظهور ابریشم (ASI) در میان ارقام مورد بحث اختلاف معنی داری دیده نشد. رقم Obssision دارای بیشترین تعداد روز تا ظهور گل آذین نر (تاسل)، گرده افشانی و ظهور ابریشم بود که دیررس تر بودن آن را نسبت به سایر رقم های مورد مطالعه نشان می دهد.