مقاله بررسی اثر تراکم بر رشد و بقای کرم نرئیس (Nereis diversicolor) در شرایط پرورشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تراکم بر رشد و بقای کرم نرئیس (Nereis diversicolor) در شرایط پرورشی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرئیس
مقاله Nereis diversicolor
مقاله تراکم پرورش
مقاله رشد
مقاله بقا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاتینا مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: قریب خانی مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: پژند ذبیح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی اثر تراکم بر شاخص های رشد کرم نرئیس (Nereis diversicolor) در شرایط پرورشی در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری در سال ۱۳۸۹ انجام پذیرفت. بدین منظور کرم های نرئیس در روگاه خروجی تالاب انزلی توسط دستگاه گرب جمع آوری گردیدند. کرم های نرئیس درون وان های ۰٫۵ تنی با سطح ۱ مترمربع و ارتفاع ۰٫۸ متر همراه رسوب ماسه ای گلی با ارتفاع ۲۰ سانتی متر و شوری ۵ در هزار نگهداری شدند. ضمن غذا دهی و تعویض آب شاخص هایی چون شوری، pH، دمای آب و اکسیژن اندازه گیری گردید. پس از اینکه کرم ها درون وان ها تکثیر کرده و لاروهایشان به سطح رسوبات مهاجرت نمودند نسبت به جداسازی آنها اقدام شد. طول و وزن لاروها اندازه گیری و به مخازن مورد نظر انتقال پیدا نمودند. سپس آزمایش ها در ۴ تیمار و ۳ تکرار با تراکم های ۱۰۰۰، ۲۵۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰ عدد لارو در هر مترمربع انجام شد. لاروهای مورد آزمایش دارای وزن اولیه ۰٫۰۴±۰٫۰۸ میلی گرم و طول اولیه ۱±۳ میلی متر بودند. این لاروها در همان بستر لجنی تالاب حاوی مواد پوده ای قرار داده شدند و مجددا بعد از مدت ۳ ماه وزن و طول کرم ها اندازه گیری شد و میزان بازماندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب تیمارها در مدت نشان داد که بین تیمارهای مختلف از نظر میزان دما، اکسیژن محلول،pH و شوری اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد (p<0.05). از سوی دیگر بررسی شاخص های رشد اختلاف معنی دار آماری را از نظر نرخ رشد ویژه و درصد افزایش وزن بین تیمارهای مختلف نشان داد (p>0.05) اما هیچ گونه اختلاف آماری معنی داری از نظر درصد بازماندگی بین تیمارهای مختلف مشاهده نگردید (p<0.05). لذا نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تراکم بالای کرم نرئیس جهت پرورش، به دلیل افزایش شاخص های رشد قادر است میزان تولید را در واحد سطح بالا ببرد.