مقاله بررسی اثر تداخل عمل استرس بی حرکتی با نیکوتین بر عملکرد محور هیپوفیز-آدرنال در موش های صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۵۹ تا ۳۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تداخل عمل استرس بی حرکتی با نیکوتین بر عملکرد محور هیپوفیز-آدرنال در موش های صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیکوتین
مقاله استرس بی حرکتی
مقاله ACTH
مقاله کورتیکوسترون
مقاله موش صحرای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نیکوتین آلکالوئیدی است که از طریق مصرف سیگار مورد استفاده میلیون ها نفر در دنیا می باشد، این افراد هم زمان در معرض انواعی از استرس زاها قرار دارند که اثراتی را بر بدن، از جمله سیستم های اندوکرین دارد. لذا این مطالعه به بررسی اثرات تداخل عمل مصرف نیکوتین با استرس بی حرکتی بر میزان پلاسمایی کورتیکوسترون و ACTH در موش های صحرایی نر بالغ، پرداخته است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ۷۰ سر موش صحرایی نر بالغ در گروه های کنترل، شم و تجربی مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفت. گروه شم فقط ۱ml سرم فیزیولوژیک به صورت درون صفاقی روزانه به مدت ۵ روز دریافت داشت. ۵ گروه تجربی در دسته های مختلف، روزانه به مدت ۵ روز تحت تیمارهای نیکوتین به میزان ۰٫۳،۰٫۵ و ۱ میلی گرم بر کیلوگرم، به صورت درون صفاقی، استرس بی حرکتی به مدت ۲ ساعت، استرس بی حرکتی + نیکوتین به میزان ۰٫۳mg/kg قرار گرفتند. در پایان روز ششم از ناحیه بطن قلب موش ها، خون گیری به عمل آمد و میزان کورتیکوسترون و ACTH توسط روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد. داده ها با کمک برنامه آماری SPSS 18 آزمون های تجزیه واریانس و توکی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که، نیکوتین در دوزهای مختلف، استرس بی حرکتی و استرس بی حرکتی به همراه نیکوتین، باعث افزایش معنی دار کورتیکوسترون و ACTH در سطح p<0.05 می شوند.
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت که، تاثیر هم زمان استرس بی حرکتی با مصرف نیکوتین، باعث تقویت اثرات تحریکی نیکوتین و استرس به تنهایی بر میزان کورتیکوسترون و ACTH می گردد