مقاله بررسی اثر تحریک کاتدال سه قطبی در ناحیه ستون فقرات، بر پاسخ دپرشن رفلکس HD) H) در بیماران ضایعه نخاعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تحریک کاتدال سه قطبی در ناحیه ستون فقرات، بر پاسخ دپرشن رفلکس HD) H) در بیماران ضایعه نخاعی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضایعه نخاعی
مقاله تحریک الکتریکی سه قطبی
مقاله دپرشن رفلکس H
مقاله سولئوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگرد طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمان گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: قبایی مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پاسخ طبیعی کاهش دامنه رفلکس H با افزایش فرکانس تحریک (H-reflex depression:HD) در افراد ضایعه نخاعی مزمن کاهش می یابد. کاهش این پاسخ طبیعی ممکن است در روند افزایش تون عضلانی و بروز اسپاستی سیته در این بیماران موثر باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تحریک سه قطبی کاتدال بر پاسخ HD در بیماران ضایعه نخاعی است.
روش بررسی: در این مطالعه ۱۰ بیمار ضایعه نخاعی و ۱۳ فرد سالم داوطلب با میانگین سن۵٫۸۷ ±۲۸٫۹۱ سال شرکت داشتند. قبل و بعد از کاربرد یک جلسه تحریک سه قطبی در ناحیه ستون فقرات (T11)، رفلکس H به ترتیب با فرکانس های ۰٫۲، ۵ و ۰٫۲ هرتز و با شدت تحریک ۶۵-۷۰ درصد پاسخ حداکثر رفلکس H، ثبت شد. دامنه قله به قله پاسخهای ثبت شده قبل و بعد از تحریک سه قطبی محاسبه شد.
یافته ها: قبل از اعمال تحریک کاتدال در ناحیه ستون فقرات، افزایش فرکانس تحریک فقط در گروه سالم باعث ظهور HD شد و در فرکانس ۵ هرتز، دامنه پاسخ از ۱٫۴۸±۲٫۶۰ به۱٫۳۰ ±۱٫۳۴ کاهش یافت (P=0.000). بعد از استفاده از تحریک سه قطبی در گروه ضایعه نخاعی، افزایش فرکانس تحریک، سبب بروز پاسخ HD شد و دامنه پاسخ H از ۱٫۹۸±۲٫۲۱ در فرکانس ۰٫۲ هرتز به۱٫۵۰ ±۱٫۲۹ در فرکانس ۵ هرتز کاهش یافت (P=0.014).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که اعمال یک جلسه تحریک کاتدال سه قطبی در ناحیه ستون فقرات می تواند سبب بازگشت رفتار طبیعی HD در بیماران ضایعه نخاعی گردد. استفاده از این جریان تحریکی بعنوان یک روش غیر تهاجمی، ارزان و بدون عوارض جانبی ممکن است دربازگشت پاسخ های مهاری طبیعی و مدولاسیون مدارهای نخاعی موثر باشد.