مقاله بررسی اثر تاریخ کاشت و همزیستی قارچ مایکوریزا بر خصوصیات فیزیولوژیک و مواد موثره سه رقم گیاه دارویی رازیانه (.Foenicumlum vulgare Mill) بومی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۶۴ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تاریخ کاشت و همزیستی قارچ مایکوریزا بر خصوصیات فیزیولوژیک و مواد موثره سه رقم گیاه دارویی رازیانه (.Foenicumlum vulgare Mill) بومی ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام
مقاله پروتئین
مقاله تاریخ کاشت
مقاله رازیانه
مقاله قارچ مایکوریزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر الویردی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: برهان نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: لایی قنبر
جناب آقای / سرکار خانم: زاده باقری مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاربرد کودهای زیستی در تولید گیاهان دارویی در یک نظام کشاورزی پایدار با هدف حذف یا کاهش قابل ملاحظه در مصرف نهاده های شیمیایی به منظور دستیابی به افزایش کیفیت و پایداری عملکرد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و همزیستی قارچ مایکوریزا بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مواد موثره سه رقم گیاه دارویی رازیانه بومی ایران، آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان اجرا شد. فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت (نیمه اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه)، فاکتور فرعی سه رقم (یکتا، وحشی و برزک) و فاکتور فرعی – فرعی قارچ مایکوریزا (۰ و ۳ کیلوگرم در هکتار) بود. سپس بر روی ارقام مذکور اندازه گیری میزان عملکرد اسانس، درصد پروتئین، غلظت کاروتنوئید ها، غلظت کلروفیل a و b مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاریخ کاشت بر روی تمام صفات مورد بررسی در سطح احتمال ۱ درصد همچنین اثر رقم بر روی کلروفیل a، کلروفیل b و کاروتنوئیدها در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود و حداکثر پروتئین دانه در تاریخ ۱۵ فروردین بدست آمد. قارچ مایکوریزا نیز بر روی صفات مورد بررسی موثر و سبب بهبود این صفات گردید. با توجه به اینکه حداکثر عملکرد دانه و اسانس از گیاهان کشت شده در تاریخ ۱۵ فروردین بدست آمد، بنابراین مناسب ترین زمان برای کاشت رازیانه در منطقه دامغان ۱۵ فروردین قابل توجیه است.