مقاله بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نوید بخش گندم آبی در مناطق معتدل استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نوید بخش گندم آبی در مناطق معتدل استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله ارتفاع
مقاله تعداد دانه در سنبله
مقاله سنبله در واحد سطح
مقاله وزن هزار دانه
مقاله مرودشت
مقاله شیراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرنیازی فرد علی
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی سیاه بیدی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی زاد عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نوید بخش گندم آبی، آزمایشی در سال زراعی ۸۸- ۸۷ به صورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب اجرا شد. تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در سه سطح (۲۰ مهر، ۱۰ آبان و ۳۰ آبان) و لاین های گندم نان به عنوان عامل فرعی در ۱۵ سطح (سایسون، گاسکوژن، الوند، مهدوی، زرین، مرودشت، توس، شیراز، پیشتاز، کویر، M-79-7، M-81-13، MV17، C-81-14 و C-82-12) در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد، اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، تاریخ ظهور سنبله، رسیدن فیزیولوژیک، تعداد سنبله در سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه در سطح ۱% و بر عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح ۵% معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه با ۹۰۸۷ کیلوگرم در هکتار متعلق به تاریخ کاشت ۱۰ آبان و کمترین عملکرد دانه با ۸۴۶۵ کیلوگرم در هکتار متعلق به تاریخ کاشت ۳۰ آبان بود. با تاخیر در کاشت تعداد سنبله در مترمربع، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله کاهش یافت. پس ژنوتیپ ها در همه صفات اختلاف معنی دار بود. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که رقم مرودشت و شیراز با ۹۶۱۷ و ۷۵۸۸ کیلوگرم در هکتار به ترتیب دارای بیشترین و کمترین عملکرد دانه بودند.