مقاله بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم سه رقم سویا در منطقه خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم سه رقم سویا در منطقه خرم آباد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ کاشت
مقاله عملکرد
مقاله اجزای عملکرد
مقاله سویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حقی آبی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهی حدیث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا به عنوان کشت دوم در تابستان سال ۱۳۸۸، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی خرم آباد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. ارقام مورد استفاده سویا (M7, M9, LODA) و تیمارهای تاریخ کاشت شامل ۳۱ خرداد، ۹ ‏تیر و ۱۹ تیر بود. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت بر صفات تعداد دانه در بوته، وزن غلاف، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، درصد پروتیین، عملکرد روغن و عملکرد پروتیین در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد و برای صفات تعداد غلاف در بوته، درصد روغن و شاخص برداشت تاثیر معنی داری نداشت. تاریخ کاشت ۳۱ خرداد از نظر صفاتی همانند تعداد غلاف در کل بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه بالاترین مقدار را به خود اختصاص داد، در حالی که تاریخ کاشت سوم (۱۹ تیر) بیشترین وزن هزار دانه را دارا بود ولی از نظر سایر صفات کاهش قابل توجهی نشان دادند. نتایج آزمایش بیانگر این موضوع بود که رقم LODA در تاریخ کاشت ۳۱ خرداد مناسبترین رقم و تاریخ کاشت سویا در منطقه خرم آباد است و در صورت تاخیر در کاشت بهتر است از رقم M7 استفاده شود.