مقاله بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تاریخ های کاشت
مقاله شاخص های رشد
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لیموچی کاوه
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: گیلانی عبدالعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر روند رشد شاخص سطح برگ، ماده خشک و وزن خشک خوشه و همچنین بررسی عملکرد، شاخص برداشت، میزان باروری و وزن هزار دانه ارقام برنج به مدت یک سال در شمال خوزستان به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. عامل اصلی تاریخ کاشت در ۳ سطح (۵ خرداد، ۲۰ خرداد و ۵ تیر) و عامل فرعی شامل ۳ رقم عنبوری قرمز (بلند و کوتاه) و چمپا بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین تاریخ های مختلف کاشت و ارقام در تمامی صفات تفاوت معنی داری در سطح ۱ درصد وجود داشت و به غیر از وزن خشک خوشه و میزان باروری (تفاوت در بین تاریخهای مختلف کاشت در سطح ۵ درصد بود) بقیه صفات بدون تفاوت معنی داری در اثر متقابل دو عامل بودند. بیشترین مقدار شاخص سطح برگ و ماده خشک کل مربوط به تاریخ کاشت اول، وزن خوشه و عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت سوم بود. بررسی روند تغییرات صفات شاخص سطح برگ و ماده خشک نشان میدهد با افزایش تنش حرارتی در مرحله زایشی طی تاریخ کاشت ۵ خرداد در مدت زمان کمتری به حداکثر خود رسیدند و این در حالی بود که وزن خشک خوشه کمترین افزایش را در دو هفته آخر تاریخ کاشت مزبور به دلیل عقیمی بیشتر دانه ها در این محدوده زمانی دارا بود. در بین ارقام نیز کم ترین تغییرات را عنبوری پا کوتاه و بیشترین عملکرد را رقم چمپا با متوسط۳۷۹۵٫۴  کیلوگرم در هکتار دارا بود.