مقاله بررسی اثر برخی مشخصات خاک منطقه رویش بر روی محتوای آلکالوئید تام غدد زیرزمینی دو گونه ترب شیر (غدد زیرزمینی ترب شیر و ترب شیر صغیر) از چهار منطقه مختلف ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۷۳۷ تا ۷۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر برخی مشخصات خاک منطقه رویش بر روی محتوای آلکالوئید تام غدد زیرزمینی دو گونه ترب شیر (غدد زیرزمینی ترب شیر و ترب شیر صغیر) از چهار منطقه مختلف ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترب شیر
مقاله نیتروژن
مقاله پتاسیم
مقاله بافت خاک
مقاله آلکالوئید تام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شوکت یاری سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جامعی رشید
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سرقین سیاوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلکالوئیدها گروه بزرگی از ترکیبات هستند که فعالیت های شیمیایی، زیستی و فیزیولوژیکی دارند. ترب شیر گیاهی است متعلق به تیره شیرپنجه که منبعی غنی از آلکالوئید است. در پژوهش حاضر، محتوای آلکالوئید تام غدد زیرزمینی ترب شیر از مریوان و سنندج و ترب شیر صغیر از سنندج و نقده به روش اسپکتروفتومتری، بر اساس واکنش آلکالوئید با محلول بروموکرزول سبز، بررسی شد. همچنین اثر برخی مشخصات خاک منطقه رویش مانند pH خاک، نیتروژن کل، پتاسیم و نوع بافت خاک، ارتفاع منطقه و نیز محتوای نیترات غدد زیرزمینی، بر روی محتوای آلکالوئید تام سنجیده شد. نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین محتوای آلکالوئید تام ترب شیر جمعیت مریوان (۲۷٫۱۲±۱٫۱۸ میلی گرم بر گرم وزن خشک) و سنندج (۱۷٫۴۲±۰٫۷۷ میلی گرم بر گرم وزن خشک) و نیز محتوای آلکالوئید تام ترب شیر صغیر جمعیت سنندج (۱۵٫۳۸±۰٫۶۵۵ میلی گرم بر گرم وزن خشک) و نقده (۷٫۴±۰٫۲۲۷ میلی گرم بر گرم وزن خشک) وجود دارد. همچنین بین گونه های مناطق مختلف به غیر از ترب شیر جمعیت سنندج (۱۷٫۴۲±۰٫۷۷ میلی گرم بر گرم وزن خشک) و ترب شیر صغیر جمعیت سنندج (۱۵٫۳۸±۰٫۶۵۵ میلی گرم بر گرم وزن خشک) تفاوت معنی داری مشاهده شد. نتایج نشان داد که محتوای نیترات در گونه ترب شیر صغیر بیشتر از میزان آن در ترب شیر است. بررسی نمونه های خاک مناطق نشان داد که بافت خاک در منطقه سنندج (ترب شیر صغیر) شنی – لومی و در سایر مناطق لومی – رسی بود. خاک همه مناطق از نظر pH، قلیایی ضعیف تشخیص داده شد. نتایج حاصل از بررسی اثر مشخصات خاک منطقه رویش بر روی محتوای آلکالوئید تام نشان داد که برخی عوامل بر روی محتوای آلکالوئید تام در جنس ترب شیر تاثیر می گذارند. به این صورت که، با افزایش مقدار نیتروژن کل، پتاسیم خاک و محتوای نیترات گیاه، مقدار آلکالوئید تام کاهش می یابد. در حالی که تاثیر اسیدیته، بافت خاک و ارتفاع منطقه بر محتوای آلکالوئید تام در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار نبود.