مقاله بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصاد کلان بر ارزش چک های بلامحل در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجلس و راهبرد از صفحه ۶۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصاد کلان بر ارزش چک های بلامحل در ایران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد جرم
مقاله چک های بلامحل
مقاله شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی
مقاله بیکاری
مقاله نابرابری درآمدی
مقاله هم انباشتگی
مقاله مدل خودرگرسیون برداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مداح مجید
جناب آقای / سرکار خانم: متقی مزلقانی نازنین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صدور چک های بلامحل جرمی اقتصادی است که هزینه هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. وجود و رشد چک های بلامحل بر انگیزه های سرمایه گذاری و تولید در جامعه اثر منفی دارد و موجب کاهش امنیت اقتصادی می شود. در این مقاله رابطه بین برخی متغیرهای اقتصادی و ارزش چک های بلامحل در اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۵۰ مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین ارزش چک های بلامحل و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری و ضریب نابرابری درآمدی را تایید می کند. در مدل برآوردی، کشش چک های بلامحل نسبت به هریک از این متغیرها به ترتیب ۱٫۸۹، ۶٫۰۸ و ۲۸٫۹ به دست آمده است. در این مقاله همچنین اثر شوک های متغیرهای اقتصادی بر ارزش چک های بلامحل با به کار بردن مدل خودرگرسیون برداری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین توابع واکنش چک های بلامحل نسبت به شوک های وارده ازسوی متغیرهای اقتصادی، اثر مثبت شوک های شاخص قیمت ها، نرخ بیکاری و نابرابری درآمدی بر ارزش چک های بلامحل و اثر منفی درآمد واقعی سرانه بر آن را تایید می کند. یافته های این تحقیق اثر عوامل اقتصادی بر ارزش چک های بلامحل را تصدیق می کند و همچنین سیاست های اقتصادی که بر کاهش ارزش چک های بلامحل در اقتصاد ایران موثرند را معرفی می کند.