مقاله بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار بر افزایش کنترل استرس کارکنان کارخانه ماشین سازی تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار بر افزایش کنترل استرس کارکنان کارخانه ماشین سازی تبریز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت زندگی
مقاله مدیریت استرس
مقاله محیط کار
مقاله کنترل استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محب نعیمه
جناب آقای / سرکار خانم: غیبی سمیه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش گروهی مهارت زندگی (مقابله با استرس) در افزایش کنترل استرس کارکنان کارخانه ماشین سازی تبریز انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان کارخانه ماشین سازی تبریز بود. نمونه آماری پژوهش حاضر ۶۰ نفر از کارکنان کارخانه ماشین سازی تبریز می باشند، که به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شده اند. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس استرس کوهن ۱۹۸۳ می باشد که یک بار پیش از آغاز برنامه آموزش مهارت زندگی و یک بار نیز در پایان دوره آموزشی توسط کارکنان تکمیل شدند. داده های بدست آمده با روش های آمار توصیفی از جمله فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و فرضیه های تحقیق با استفاده از تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد برنامه آموزش گروهی مهارت زندگی در محیط کار در افزایش مدیریت استرس کارکنان موثر است.