مقاله بررسی اثر باکتری های محرک رشد، محلول پاشی اسیدهای آمینه و سیلیسیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۷۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر باکتری های محرک رشد، محلول پاشی اسیدهای آمینه و سیلیسیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری های محرک رشد
مقاله اسید های آمینه
مقاله اسید سیلیسیک
مقاله تنش خشکی
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکی یکی از تنشهای غیر زیستی که باعث کاهش میزان آب و زمین های قابل استفاده برای کشاورزی می شود. به منظور بررسی اثر باکتری های محرک رشد، محلول پاشی اسید های آمینه و سیلیسیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد که در آن آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح (a1: آبیاری مطلوبو a2: قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد) و تیماردوم آزمایشی به عنوان عامل فرعی در پنج سطح (b1: شاهد، b2: بذر مال باکتری، b3: بذر مال باکتری + محلول پاشی سیلیسیک اسید، b4: بذر مال باکتری + محلول پاشی اسیدهای آمینه و b5: بذر مال باکتری + محلول پاشی سیلیسیک اسید + اسید های آمینه طی آزمایشی در نظر گرفته شد. نتایج حاصله نشان داد اعمال تنش خشکی صفات اندازه گیری شده را به صورت معنی داری کاهش داد، اما تلقیحبذر با باکتری های محرک رشد و محلول پاشی سیلیسیک اسید و اسید های آمینه هم در شرایط آبیاری مطلوب و هم در شرایط تنش خشکی صفات وزن هزار دانه، طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه را افزایش داد، به شکلی که تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد و مصرف توام اسید سیلیسیک و اسیدهای آمینه عملکرد دانه را نسبت به تیمار شاهد در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی به ترتیب به میزان ۲۷٫۷۶ درصد و ۴۴٫۶۴ درصد افزایش داد.