مقاله بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاه حرا
مقاله عصاره
مقاله حداقل غلظت مهارکنندگی
مقاله حداقل غلظت کشندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده بهبهانی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی یزدی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی فخری
جناب آقای / سرکار خانم: محبی محبت
جناب آقای / سرکار خانم: زنگانه حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گیاهان دارویی که در درمان بیماری ها استفاده می شود دارای عوارض جانبی بسیار کمتری در مقایسه با داروهای سینتتیک است. بشر در قرن های متمادی از عصاره گیاه حرا برای درمان بیماری ها استفاده می کرده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا بر لیستریا مونوسایتوژنز PTCC 1297، باسیلوس سرئوس PTCC 1154، انتروباکتر ائروژینوزا PTCC 1221، انتروکوکوس فکالیس PTCC 1237 و سالمونلا تیفی PTCC 1609 در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
مواد و روش ها: اثر ضد میکروبی عصاره به دو روش پخش عصاره در سطح محیط کشت و انتشار در آگار (دیسک) مورد ارزیابی قرار گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با استفاده از روش رقت لوله ای تعیین گردید. در انتها داده ها با استفاده از نر م افزارSPSS ویرایش ۱۸ و به کمک آزمون های آماری t و دانکن تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: در روش انتشار در آگار همه غلظت های عصاره اتانولی بر باسیلوس سرئوس و انتروکوکوس فکالیس اثر بازدارندگی داشت MIC عصاره آبی و اتانولی برای انتروباکتر ائروژینوزا به ترتیب ۱۲۸ mg/ml و ۳۲ و MBC عصاره آبی و اتانولی نیز در خصوص انتروباکتر ائروژینوزا به ترتیب ۲۵۶ mg/ml و ۶۴ بود. انتروباکتر ائروژینوزا بیشترین مقاومت را در برابر عصاره های آبی و اتانولی گیاه حرا نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: عصاره اتانولی گیاه حرا در شرایط آزمایشگاهی دارای اثر ضد میکروبی قابل ملاحظه ای بر انتروباکتر ائروژینوزا و سالمونلا تیفی به عنوان باکتری گرم منفی و لیستریا مونوسایتوژنز ، باسیلوس سرئوس و انتروکوکوس فکالیس به عنوان باکتری های گرم مثبت نشان داد.