مقاله بررسی اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی انجیر خشک استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۴۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی انجیر خشک استان فارس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ واقعی ارز
مقاله فارس
مقاله قیمت صادراتی انجیر
مقاله مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمانی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی چگونگی تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر، اثر انتقالی کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر قیمت صادراتی انجیر فارس در سال های ۱۳۹۰-۱۳۵۱ بررسی شد. آمار و اطلاعات از داده های FAO و بانک مرکزی استخراج و با استفاده از نرم افزار Microfit4 تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تغییرات نرخ ارز تاثیر مثبت و معنی دار قابل توجهی و در کوتاه مدت تاثیر منفی و معنی داری بر قیمت صادراتی انجیر دارد. لذا کاهش نوسانات نرخ ارز با اتخاذ سیاست های پولی مناسب توسط بانک مرکزی از اهمیت خاصی برخوردار است.