مقاله بررسی اثر افزایش مدت زمان تاریکی چرخه روشنایی-تاریکی بر سطح سرمی T3، T4 و TSH در موش صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در دانشور از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر افزایش مدت زمان تاریکی چرخه روشنایی-تاریکی بر سطح سرمی T3، T4 و TSH در موش صحرایی نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فتوپریودیسم
مقاله T3
مقاله T4
مقاله TSH
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: نرگسی ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: امینی نوشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: تغییرهای دوره نوری بر ترشح بسیاری از هورمون ها موثر است. هدف از این مطالعه، بررسی آثار دوره های مختلف تاریکی بر سطح سرمی هورمون های T3، T4 و TSH در موش های صحرایی نر است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، ۳۰ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به پنج گروه ۶ سری شامل گروه شاهد (در معرض ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی) و گروه های در معرض ۱۳، ۱۵، ۱۸ و ۲۱ ساعت تاریکی در شبانه روز، تقسیم بندی شدند. پس از گذشت هشت هفته، نمونه خون از طریق خون گیری از قلب تهیه شد و پس از تهیه سرم، میزان هورمون های T3، T4 و TSH با روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد، درنهایت، داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه وتحلیل شدند.
نتایج: سطح سرمی T3 و T4 در گروه های در معرض ۱۳ و ۱۵ ساعت تاریکی در شبانه روز، نسبت به گروه شاهد به تغییری معنادار دچار نشده، اما در موش های در معرض ۱۸ و ۲۱ ساعت تاریکی، کاهشی معنادار یافت (p<0.05)، ازطرفی، سطح سرمی TSH در گروه های تجربی نسبت به گروه شاهد تفاوتی معنادار نداشت.
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهند که افزایش طول مدت تاریکی مصنوعی به حداقل ۵۰ درصد بیشتر از حد استاندارد، می تواند سبب کاهش فعالیت غده تیروئید و کاهش سطح سرمی هورمون های تیروییدی شود، بر این مبنا، می توان عامل تاریکی را یکی از عوامل احتمالی موثر در بروز کم کاری تیروئید، مطرح کرد.