مقاله بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر رویش قطری بلوط وی ول (Quercus libani Oliv) در استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۳۴ تا ۴۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر رویش قطری بلوط وی ول (Quercus libani Oliv) در استان کردستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتفاع از سطح دریا
مقاله استان کردستان
مقاله بلوط وی ول
مقاله رویش دوایر سالیانه
مقاله گاه شناسی درختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادری ادریس
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زادناورودی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمن جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی مناسب ترین دامنه ارتفاعی برای جنگل کاری گونه مهم و نادر بلوط وی ول (Quercus libani Oliv) در اراضی جنگلی استان کردستان و همچنین مطالعه گاه شناسی این گونه، سه رویشگاه در سه طبقه ارتفاعی مختلف در شهرستان مریوان انتخاب شدند. پس از انتخاب مناطق مورد مطالعه، ۱۲ دیسک از درختان قطع شده در هر طبقه ارتفاعی ( شامل: ۱۶۰۰-۱۴۰۰، ۱۸۰۰-۱۶۰۰، ۲۰۰۰-۱۸۰۰ متری از سطح دریا)، در جنگل های شهرستان مریوان برداشت شد. نمونه ها به روش آماری کاملا تصادفی از کنده درختان انتخاب و رویش قطری نمونه ها مورد بررسی قرارگرفت. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که رویش قطری درختان در سه دامنه ارتفاعی مورد مطالعه، در سطح ۵ درصد تفاوت معنی داری دارند. میانگین رویش قطری سالیانه در طبقه اول حدود ۲٫۲ میلی متر، در طبقه دوم ۲٫۶ میلی متر و در طبقه سوم ۱٫۸ میلی متر بدست آمد. آزمون مقایسه میانگین ها به روش توکی نشان داد که طبقه ارتفاعی دوم وضعیت مناسبی از لحاظ رویش نسبت به دو رویشگاه دیگر دارد که این موضوع نشان دهنده شرایط رویشگاهی مناسب در این طبقه ارتفاعی برای این گونه است. بررسی های بیشتر نشان داد که در ۱۷ سال گذشته در سه رویشگاه مورد مطالعه، بین میزان رویش قطری و میزان بارندگی با توجه به رابطه رگرسیونی خطی، همبستگی بالایی وجود دارد.