مقاله بررسی اثر آموکسی سیلین و مترونیدازول به عنوان یک درمان مکمل به منظور جرم گیری و تسطیح ریشه دندان ها در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۹۲ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر آموکسی سیلین و مترونیدازول به عنوان یک درمان مکمل به منظور جرم گیری و تسطیح ریشه دندان ها در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموکسی سیلین
مقاله التهاب بافت اطراف دندان
مقاله جرم گیری دندان
مقاله صاف کردن سطح ریشه
مقاله مترونیدازول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی حقگو ژانت
جناب آقای / سرکار خانم: خوشحال معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی نژاد لادن
جناب آقای / سرکار خانم: ربیع نژاد نازلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: پریودنتیت مزمن یک بیماری التهابی بافتهای حمایت کننده دندان است که توسط گروهی از میکروارگانیسم های خاص ایجاد شده و منجر به تخریب پیشرونده لیگامان پریودنتال می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آنتی بیوتیکهای آموکسی سیلین و مترونیدازول به عنوان مکمل، پس از جرم گیری و تسطیح ریشه دندان SRP)) در کاهش عمق پاکت (PD) و از دست رفتن چسبندگی کلینیکی (CAL) در افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن است.
روش کار: این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار می باشد که بر روی ۳۰ بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن (متوسط تا پیشرفته) انجام شد. ۱۵ بیمار پس از جرم گیری دندان وتسطیح ریشه، آموکسی سیلین mg500 و مترونیدازول mg250 هر ۸ ساعت به مدت ۷ روز به عنوان مکمل دریافت کردند (گروه تست). برای ۱۵ بیمار دیگر فقط جرم گیری و تسطیح ریشه انجام شد. قبل از SRP و ۱ ماه پس از آن، PD و CAL در هر دوگروه اندازه گیری شد و با یکدیگر مقایسه شدند. آنالیز آماری داده های بدست آمده با استفاده از آزمون تی زوجی و ANOVA و توسط نرم افزار SPSS16 صورت گرفت.
نتایج: میانگین
PD در گروه تست نسبت به گروه کنترل ۱ ماه پس از مداخله، از لحاظ آماری معنی دار نبود P=0.082)). میانگین CAL نیز در گروه تست نسبت به گروه کنترل ۱ ماه پس از مداخله، از لحاظ آماری معنی دار نگردید (P=0.540).
نتیجه نهایی: آموکسی سیلین و مترونیدازول به عنوان درمان مکمل همراه باSRP  در کاهش PD و CAL در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن تاثیر زیادی ندارد.