مقاله بررسی اثر آموزش هوش هیجانی در افزایش هوش هیجانی مددکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر آموزش هوش هیجانی در افزایش هوش هیجانی مددکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله آموزش
مقاله مددکاران اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سیده معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حکیم جوادی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: گرمابی علی
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلی لواسانی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دریافت هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از توانایی ها نشان از آموزش پذیر بودن آن دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی در افزایش هوش هیجانی در مددکاران اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود. طرح تحقیق عبارت بود از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل که افراد آزمودنی پس از انتخاب تصادفی در گروه آزمایش و سپس در گروه کنترل جای گرفتند. حجم نمونه شامل ۲۵ نفر (۱۳ نفر گروه کنترل و ۱۲ نفر گروه آزمایش) با روش نمونه گیری تصادفی از میان مددکاران اجتماعی شاغل در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان انتخاب شدند. پس از اجرای پیش آزمون، آزمودنی های گروه آزمایش به مدت دو ماه (هشت جلسه ۹۰ دقیقه ای) در جلسات آموزشی هوش هیجانی شرکت نمودند. پس از پایان آموزش، پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. ابزار پژوهش مقیاس رگه فراخلقی سالوی (TMMS) بود. از فراوانی، انحراف استاندارد و واریانس برای تحلیل داده های دموگرافیک و از آزمون تی زوج و تی مستقل برای مقایسه گروه ها با خود و گروه مقابلشان بهره گرفته شد.
یافته ها: از اجرای آزمون های تی زوج و مستقل نتیجه گرفته شد که گروه آزمایش تفاوت میانگین بالایی نسبت به قبل از اجرای کلاس های آموزشی دارد (+۹٫۰۹) و این تفاوت بین گروه آزمایش و گروه کنترل (p<0.008) از لحاظ آماری معنادار است.
نتیجه گیری: تحلیل نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از آموزش از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش به گروه آزمایش سطح هوش هیجانی را در مددکاران ارتقا داده است. همچنین در بررسی خرده مقیاس ها، بیشترین افزایش مربوط به خرده مقیاس توجه هیجانی
(+۵٫۷۵) و سپس تمایز هیجانی (+۲٫۴۳) بود و گروه ها در خرده مقیاس بازسازی فراخلقی (+۱٫۵۸) تفاوت معناداری بین قبل و بعد از آموزش نداشتند.