مقاله بررسی اثر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۳۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله مهارت های ارتباطی
مقاله پیام های غیرکلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی فیروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی و تبین تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های ارتباطی دانشجویان بود. پژوهش حاضر از نوع تجربی دو گروهی همراه با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۸۹ – ۱۳۹۰ بودند. از بین جامعه آماری تحقیق، با ملاحظه ریزش احتمالی افراد شرکت کننده در طرح تعداد ۱۸۰ نفر دختر و ۲۲۰ نفر پسر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. سپس با استفاده از روش تصادفی طبقه ای،حجم نمونه تحقیق به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از همه افراد نمونه تحقیق پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه سنجش مهارت های ارتباطی کویین دام بعمل آمد. سپس دانشجویان گروه آزمایش نمونه آماری در معرض متغیر مستقل (دوره آموزشی هوش هیجانی) قرار گرفتند. اما دانشجویان گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. پس از پایان دوره آموزشی تمام دانشجویان گروه کنترل و آزمایش مجددا در معرض سنجش مهارت های ارتباطی با استفاده از پرسشنامه کویین دام قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش هوش هیجانی موجب عملکرد بهتر دانشجویان در برقراری ارتباط با اطرافیان می گردد.