مقاله بررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا و لیدی روزیتا در منطقه اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۷۱ تا ۲۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا و لیدی روزیتا در منطقه اراک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرایش کاشت
مقاله تراکم
مقاله سیب زمینی
مقاله رقم
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشیدی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خاقانی شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: خاقانی شهره
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: رجائی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی تاثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب زمینی لیدی زریتا و آگریا در سال ۱۳۸۶ در شهرک تحقیقاتی امیرکبیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک انجام شد. این تحقیق با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به اجرا در آمد. فاکتورها شامل دو آرایش کاشت در سه سطح کاشت یک ردیفه با عرض پشته های ۶۰ سانتی متری، دو ردیفه با پشته های ۱۲۰ سانتی متری و یک ردیفه با پشته های ۷۵ سانتی متری به عنوان کشت مرسوم و رقم با دو سطح لیدی رزیتا و آگریا در ۳ تکرار به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که آرایش کاشت و رقم اثر معنی داری بر وزن غده های ریز و بذری و تعداد غده های ریزو بذری و خوراکی و همچنین عملکرد قابل فروش و عملکرد کل در واحد سطح داشتند. اثر رقم و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد کل و عملکرد قابل فروش در واحد سطح معنی دار بود، ولی بر عملکرد تک بوته معنی دار نبود. با کاهش فاصله بین ردیف عملکرد در واحد سطح افزایش نشان داد به طوری که رقم لیدی در آرایش ۶۰ سانتی متری یک ردیفه با تراکم ۶٫۶ بوته در مترمربع حداکثر تعداد غده بذری و خوراکی را در بوته تولید کرد. در رقم آگریا کاهش فاصله بین ردیف و افزایش تراکم از ۵٫۳ بوته به ۶٫۶ بوته در مترمربع بیشترین غده های ریز با کمترین وزن دربوته را تولید کرد ولی در عملکرد تک بوته تفاوت معنی دار مشاهده نشد. با توجه به نتایج کاشت رقم لیدی روزیتا با آرایش کاشت ۶۰ سانتی متری یک ردیفه با تراکم ۶٫۶ بوته در مترمربع برای منطقه اراک توصیه می شود.