مقاله بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه درمانی شناختی رفتاری
مقاله خشم
مقاله ضربه سر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی احمدآبادی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدیان شعرباف حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس غروی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: کارشکی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضربررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری (CBT) در کاهش خشم افراد مبتلا به ضربه سر بود.
روش بررسی: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه این پژوهش شامل ۱۶ نفر از مبتلایان به ضربه سر شهرستان مشهد را تشکیل دادند که با روش نمونه گیری داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. هر دو گروه در سه مرحله زمانی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه مورد سنجش قرار گرفتند. ابزارهای سنجش در این پژوهش پرسشنامه خشم اشپیبرگر می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج نشان داد که گروه آزمایش که درمان شناختی رفتاری را دریافت کردند در مقایسه با گروه کنترل که هیچ گونه روان درمانی دریافت نکردند از نظر میزان کاهش خشم تفاوت معنی داری نداشتند. البته نتایج فرضیه های فرعی نشان داد که تفاوت معنی داری در گروه آزمایش در مولفه های خشم از جمله خشم حالت، خشم صفت، کنترل برون ریزی خشم و کنترل درون ریزی خشم نسبت به گروه کنترل وجود دارد. این یافته ها از لحاظ نظری و اهمیت آنها در مداخلات بالینی به بحث گذاشته شده اند.
نتیجه گیری: از نتایج پژوهش حاضر می توان در جهت ارزیابی و تشخیص معتبر و دقیق تر اثرات ضربه سر در مراکز پزشکی قانونی استفاده کرد و همچنین خدمات (
CBT) را به این گروه از جمعیت بالینی به عنوان یک درمان غیر دارویی (NMT) موثر، کارآمد و مقرون به صرفه ارایه داد.