مقاله بررسی اثربخشی نظارت دبیر محور بر بهبود کیفیت یادگیری درس شیمی در بین دانش آموزان پسر دوم دبیرستان شهر قم و دبیران شیمی آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۴۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی نظارت دبیر محور بر بهبود کیفیت یادگیری درس شیمی در بین دانش آموزان پسر دوم دبیرستان شهر قم و دبیران شیمی آنان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظارت دبیر محور
مقاله یادگیری
مقاله اصلاح آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرنگی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شبیری سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانی نژاد ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی نظارت دبیر محور بر بهبود کیفیت یادگیری شیمی دوم بوده است. برای این منظور نمونه ای به حجم ۸۰ نفر از دانش آموزان پسر در درس شیمی دوم دبیرستان شهر قم و دبیران شیمی آنان، به صورت خوشه ای چند مرحله ای در قالب ۴ کلاس انتخاب شده و در دو گروه مساوی کنترل و آزمایش تقسیم شدند. برای آزمون تاثیر چرخه سه مرحله ای نظارت دبیر محور بر گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، از روش نیمه تجربی و طرح پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه برای مدت ۲ ماه و گردآوری داده ها با آزمون محقق ساخته استفاده شد. نتایج استخراج شده از نرم افزار SPSS نشان داد، بین عملکرد دو گروه در سطح کمتر از ۰٫۰۵ تفاوت معنی داری وجود دارد، یعنی چرخه نظارت دبیر محور بر بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان (به عبارت دیگر عملکرد دبیران درس شیمی دوم) آن چنان تاثیر معناداری داشته است که می توان آن را برای اصلاح آموزش دبیران و بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان توصیه کرد.