مقاله بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد طرحواره درمانی بر افزایش شادکامی سالمندان ساکن سرای سالمندان تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۷۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد طرحواره درمانی بر افزایش شادکامی سالمندان ساکن سرای سالمندان تبریز
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرحواره درمانی گروهی
مقاله شادکامی
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناه علی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع آبادی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: نوابی نژاد شکوه
جناب آقای / سرکار خانم: نورانی پور رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش تعیین میزان اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر افزایش شادکامی سالمندان ساکن سرای سالمندان تبریز بود. جامعه مورد مطالعه را کلیه افراد سالمند ۶۵ سال به بالای ساکن در سرای سالمندان شهر تبریز در سال ۱۳۹۲ تشکیل می داد که اختلالات روانشناختی (فراموشی، دمانس و آلزایمر) نداشتند. در این مطالعه ۲۰ نفر (۱۰مرد و ۱۰زن) حجم نمونه انتخاب و بصورت تصادفی ساده در گروه های کنترل و آزمایش جایگزین شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) استفاده گردید که دارای ۲۹ گزاره چهار گزینه ای می باشد. طرحواره درمانی گروهی طی ده جلسه، هر جلسه به مدت دو ساعت بر روی گروه آزمایش انجام پذیرفت و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شادکامی سالمندانی که طرحواره درمانی گروهی را دریافت کرده اند به طور معنی داری بیشتر از شادکامی سالمندانی بود که طرحواره درمانی گروهی را دریافت نکرده اند به عبارت دیگر طرحواره درمانی گروهی بر افزایش شادکامی سالمندان ساکن سرای سالمندان تبریز تاثیر داشت (P<0.01).