مقاله بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر فرسودگی شغلی کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب کار از صفحه ۳۰ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر فرسودگی شغلی کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مداخله ای سرمایه روانشناختی لوتانز (PCI)
مقاله فرسودگی شغلی
مقاله سرمایه روانشناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری نیا مجید
جناب آقای / سرکار خانم: صرامی فروشانی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلیخانی علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندی نیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز یک برنامه آموزشی است که اثربخشی آن بر کاهش بعضی از مشکلات مرتبط با کار تایید شده است. بنابراین ممکن است بتواند بر کاهش فرسودگی شغلی که از عوارض مربوط به کار محسوب شده و اثرات مخربی بر فرد و سازمان دارد موثر باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه مداخله ای لوتانز بر فرسودگی شغلی بود.
روش بررسی: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل به تعداد ۶۵۰ نفر بود. از بین آنها ۶۰ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و در دو گروه ۳۰ نفری قرار داده شدند. ابزار سنجش پرسشنامه فرسودگی شغلی پرسشنامه Maslash بود. پس از اجرای پرسشنامه برنامه مداخله ای لوتانز برای گروه آزمایش برگزار شد سپس شرکت کنندگان بار دیگر با استفاده از پرسشنامه بررسی شدند. داده های پژوهش با نرم افزار SPSS و آزمون تی مستقل تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد که نمره میانگین پیش آزمون فرسودگی شغلی در هر دو گروه اختلاف کمی با یکدیگر دارد (۲٫۹ و ۲٫۸۷)، اما میانگین فرسودگی شغلی در پس آزمون گروه آزمایش (۲٫۱۲) و در خرده مقیاس های خستگی هیجانی (۱٫۳۴) و مسخ شخصیت (۰٫۷۲) کاهش معناداری یافته است (P<0.01). تفاوت معناداری در زیر مقیاس فقدان کارآمدی مشاهده نشد (P=0.466)، اما نقاط برش پرسشنامه نشان می دهد نمره گروه آزمایش از سطح متوسط به سطح بالای کارآمدی تغییر کرده است.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان گفت برنامه مداخله ای لوتانز بر کاهش فرسودگی شغلی به ویژه خرده مقیاس های خستگی هیجانی و مسخ شخصیت موثر است. بنابراین می تواند راهکار اجرایی مناسبی جهت کاهش فرسودگی شغلی باشد.