مقاله بررسی اثربخشی فلپ گاستروکسولئوس برای پوشاندن نقایص نسج نرم ساق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۴۹۷ تا ۵۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی فلپ گاستروکسولئوس برای پوشاندن نقایص نسج نرم ساق
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلپ عضلانی
مقاله گاسترکنمیوس
مقاله سولئوس
مقاله ترمیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی فر امیررضا
جناب آقای / سرکار خانم: آیت الهی موسوی عالیا
جناب آقای / سرکار خانم: حسامی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: سعید علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روشهای انتخابی برای ترمیم نقایص نسج نرم در ساق شامل فلپ گاسترکنمیوس برای یک سوم پروگزیمال ساق، یک سوم میانی فلپ سولئوس و در یک سوم دیستال فلپ آزاد می باشند. معایب استفاده از فلپ آزاد شامل زمان زیاد جراحی، احتمال آسیب به عروق بزرگ و نیاز به مهارت زیاد در میکروسرجری می باشد. در این مطالعه توانایی فلپ گاستروسولئوس جهت پوشاندن نقایص نسج نرم ساق به خصوص در موارد دیستال مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: این مطالعه آینده نگر بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، بر روی ۲۳ بیمار (۲۰ مرد و ۳ زن) با متوسط سن ۳۲٫۱۳ سال (۱۴ تا ۶۵ سال) انجام گرفت. گروه مطالعه شامل تمام بیمارانی بود که به بیمارستان دکتر باهنر کرمان مراجعه کرده بودند و دچار نقص نسج نرم ساق شده بودند و برای درمان با فلپ عضلانی و شرکت در مطالعه رضایت می دادند. ۸ بیمار با نقص نسج نرم یک سوم پروگزیمال تحت جراحی با فلپ گاسترکنمیوس، ۴ بیمار با نقص نسج نرم یک سوم میانی تحت جراحی با فلپ سولئوس، ۳ بیمار با نقص نسج نرم یک سوم میانی تحت فلپ reverse soleus قرار گرفتند و ۸ بیمار با نقص نسج نرم یک سوم دیستال جراحی فلپ reverse soleus برای آنها انجام شد. بیماران برای یک سال پیگیری شدند. در پایان نتایج با نرم افزار SPSS 16 مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: نتایج ترمیم در بیماران با نقص نسج نرم ساق در یک سوم پروگزیمال و میانی به طور کامل موفقیت آمیز بود. در ۵ بیمار با نقص نسج نرم یک سوم دیستال ترمیم با موفقیت همراه بود و در ۳ بیمار در این ناحیه فلپ از دست رفت. در مجموع فلپ reverse seleus در %۷۲٫۷ موارد موفقیت آمیز بود.
نتیجه گیری: موفقیت فلپ در یک سوم پروگزیمال و میانی مشابه سایر مطالعات بود و روشهای انجام شده در این نواحی روش انتخابی محسوب می شود. در نیمه فوقانی یک سوم دیستال ساق، فلپ reverse soleus با موفقیت انجام شد. اما در نیمه تحتانی یک سوم دیستال ساق ۳ فلپ از دست رفت که به نظر می رسد اقدامات و بررسی های قبل از عمل مانند آنژیوگرافی بایستی قبل از آن انجام شود.