مقاله بررسی اثربخشی سازمانی فدراسیون های منتخب ورزشی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی سازمانی فدراسیون های منتخب ورزشی ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فدراسیون های ورزشی
مقاله اثربخشی سازمانی
مقاله مدل ارزش های رقابتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عیدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی نژاد رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی سیدنصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنجش اثربخشی و عملکرد سازمانی در تصمیم گیری های استراتژیک و ارزیابی موفقیت سازمان های ورزشی بسیار ضروری است. هدف این تحقیق، مطالعه اثربخشی سازمانی در فدراسیون های منتخب وزشی است. در این تحقیق از رویکرد ارزش های رقابتی برای بررسی الگوهای اثربخشی چهار فدراسیون بسکتبال، هندبال، وزنه برداری و تکواندو استفاده شد. این فدراسیون ها به طور غیر تصادفی و هدفدار انتخاب شدند و کلیه ذینفعان (هیات رییسه، کارکنان، ورزشکاران، مربیان و داوران) جزء جامعه آماری تحقیق قرار گرفتند (N=236) و در نهایت ۱۶۷ نفر در تحقیق شرکت کردند (۰٫۰۷۲ نمونه ها). پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی سازمانی با مطالعه مبانی نظری در فرایند اکتشافی تنظیم و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی ۶۲ سوال و هشت خرده مقیاس انعطاف پذیری، منابع (مدل سیستم های باز)، برنامه ریزی، بهره وری (مدل اهداف عقلانی) تعامل سازمانی، ثبات (مدل فرایندهای درونی) و انسجام کارکنان و نیروی انسانی متخصص (مدل روابط انسانی) بر مبنای رویکرد ارزش های رقابتی شناسایی شد. همچنین، ثبات درونی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ a=0.084 بود. نتایج داده های تحقیق نشان داد که از بین چهار الگوی اثربخشی در فدراسیون های ورزشی، الگوی اهداف عقلانی (برنامه ریزی، بهره وری) در هر چهار فدراسیون غالب بود و در اولویت قرار داشت. توصیف هشت عامل اثربخشی رویکرد ارزش های رقابتی در فدراسیون های منتخب ورزشی نشان داد که در عامل انعطاف پذیری، برنامه ریزی، تعامل سازمانی و انسجام نیروی انسانی فدراسیون بسکتبال، در عامل منابع سازمانی، بهره وری و نیروی انسانی متخصص فدراسیون تکواندو و در عامل ثبات سازمانی فدراسیون وزنه برداری در وضعیت بهتری نسبت به دیگر فدراسیون ها قرار داشتند.