مقاله بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی در درمان باورهای غیر منطقی و اضطراب جوانان دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی زندان مردان ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی در درمان باورهای غیر منطقی و اضطراب جوانان دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی زندان مردان ایلام
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار درمانی دیالکتیکی
مقاله باورهای غیرمنطقی
مقاله اضطراب
مقاله اختلال شخصیت ضداجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آسمند پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: مامی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اختلال شخصیت ضداجتماعی، با داشتن ویژگی های بارز تکانشگری، هیجانات ناپایدار، پرخاشگری، مشروب خواری و استفاده از مواد مخدر و نیز شروع زود هنگام رفتارهای جنسی در این افراد گاه سبب ساز مشکلات عدیده ای برای افراد در تعامل با این شخصیت ها و نهایت جامعه می شود. هدف از پژوهش حاضر اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی در درمان باورهای غیر منطقی و اضطراب جوانان دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی زندان مردان ایلام بود.
روش بررسی: این پژوهش از نوع نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از بین تمامی زندانیان دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی در محدوده سنی ۱۸-۴۰ سال زندان مرکزی شهر ایلام با تعداد ۳۲ نفر از زندانیان موافق صورت گرفت. افراد انتخابی به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند و با افراد گروه آزمایش مداخله درمانی بر اساس پروتکل رفتار درمانی دیالکتیکی صورت گرفت. لازم به ذکر است در این پژوهش از پرسشنامه های چند محوری بالینی میلون و اضطراب بک وباورهای غیر منطقی جونز استفاده شد.
یافته ها: دربررسی اثربخشی، درمان دیالکتیکی در درمان کلیه زیر مقیاس های باورهای غیرمنطقی (p<0.05) و اضطراب (p<0.05) نمونه ها تاثیر گذار بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رفتاردرمانی دیالکتیکی، در مقایسه با گروه کنترل، در درمان هر دو مولفه اضطراب و باورهای غیرمنطقی اثر بخشی معنی داری دارد.