مقاله بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۳۶۳ تا ۳۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی
مقاله رضایت زناشویی
مقاله رضایت از زندگی
مقاله شناخت درمانی
مقاله روان شناسی مثبت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاداش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحی زاده مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی خواه زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر آموزش روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی زنان و مردان متاهل انجام گرفت.
مواد و روش ها: این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه شاهد است. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره الفبای زندگی در بهار و تابستان سال ۱۳۸۹ بودند. نمونه پژوهش شامل ۳۲ زن و مرد متاهل بود که از بین داوطلبین شرکت در پژوهش، به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و شاهد جایگزین شدند. زنان و مردان متاهل گروه آزمایش، به مدت ۸ جلسه تحت آموزش به شیوه روان درمانی مبتنی برکیفیت زندگی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه رضایت زناشویی Enrich بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS و روش آماری تحلیل کواریانس و Mancova تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: تفاوت معنی داری بین نمرات رضایت زناشویی گروه آزمایش و شاهد در مرحله پس آزمون وجود داشت (P<0.01). نتایج نشان داد که کیفیت زندگی درمانی نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و شاهد را در پس آزمون در ابعاد تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، روابط، حل تعارض، اوقات فراغت و جهت گیری مذهبی افزایش داده است (P<0.05) و تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات گروه شاهد و آزمایش در مرحله پس آزمون در ابعاد مدیریت مالی، رابطه جنسی، شیوه فرزندپروری، خانواده و دوستان و مساوات طلبی نقش ها مشاهده نشد.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر، شاهدی بر مفید و موثر بودن روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، در مداخلات خانواده است.